Genel

Vergisel İşlemlerin Tebliğinin Vergi Yargılamasına Etkisi

Vergilendirme işlemlerinin ilgilisinin bilgisine sunulmasına tebligat denilmektedir. Tebliğ işlemi vergilemenin hukuka uygun olarak takip edilmesi için olmazsa olmaz bir işlemdir. Çünkü yükümlüler yasal haklarını ancak haklarında tesis edilen işlemleri veya alınan kararları öğrendikten sonra kullanabilirler. Bu nedenle tebliğ işlemleri, hak düşürücü süreleri başlatan özelliği nedeniyle, hem dava açma, hem de diğer seçimlik hakları kullanma noktasında… Okumaya devam et Vergisel İşlemlerin Tebliğinin Vergi Yargılamasına Etkisi

Genel

Vergi Mahkemesine Açmam Gereken Bir Davayı Yanlış Mahkemeye Açarsam Ne Olur?

Vergi mahkemesinde açılması gereken bir dava idari yargı koluna dahil herhangi bir mahkemede açıldığı zaman dava dilekçesi görevli ve yetkili vergi mahkemesine havale edilecektir. Örneğin İstanbul Vergi Mahkemesi'ne açılması gereken bir dava Bursa İdare Mahkemesi'ne açıldığı taktirde dava dilekçesi ilk incelemeyi müteakip İstanbul Vergi Mahkemesi'ne gönderilir. Bu nedenle, idari yargı alanında davanın açılması gerektiği mahkeme… Okumaya devam et Vergi Mahkemesine Açmam Gereken Bir Davayı Yanlış Mahkemeye Açarsam Ne Olur?

Genel

Vergileme ve Vergi Yargılama Delillerinin Vergi Yargısına Etkisi

Vergi hukukunda verginin doğumundan tahsiline kadar olan idari aşamada ispat vasıtaları çok çeşitli araçlarla yerine getirilir. Çünkü delil serbestisi benimsenmiştir. Yazılı kayıtları kıyaslamak, envanter işlemi yapmak, piyasa araştırmasında bulunmak, tanık dinlemek, karşıt inceleme/tespit yapmak, randıman verilerini çıkarmak idarenin; bunların yapılmasını istemek ise mükellefin delil elde etme yöntemleri arasında sayılabilir. Ancak kanunda gerek mükellef, gerek idare… Okumaya devam et Vergileme ve Vergi Yargılama Delillerinin Vergi Yargısına Etkisi

Genel

Vergi Yargılamasına Konu Edilemeyen Bir İstemi, İdari İşleme Dönüştürerek Dava Açma Yöntemi

2577 Madde 10- 1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. 2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap… Okumaya devam et Vergi Yargılamasına Konu Edilemeyen Bir İstemi, İdari İşleme Dönüştürerek Dava Açma Yöntemi

Genel

SAHTE FATURA CEZA DAVALARINDA YAPILAN SAVUNMA HATASI

Sahte fatura yargılaması sırasında ceza mahkemesine sanık aleyhinde suç raporunu doğrular nitelikte beyanlar içeren bir bilirkişi rapor sunulması durumunda, ceza hakimi (vergi yargıcı değil) vergi işlemleri ve mahiyeti konusunda değerlendirme yapamayacağı için mahkumiyetin kesinleşmesi ancak üç sebeple engellenebilir. 1- Herhangi bir ceza muhakemesi veya ceza hukuku genel kurallarına aykırılık halinin tespiti, 2- Bilirkişi raporundaki usuli… Okumaya devam et SAHTE FATURA CEZA DAVALARINDA YAPILAN SAVUNMA HATASI

Genel

Vergi Borcu Nedeniyle Tebliğ Edilen Ödeme Emrine Karşı Dava Nasıl Açılır?

Kamu alacaklarının tahsili için düzenlenen ödeme emrinin, amme borcunun gönüllü olarak ödenmesi ya da mal beyanında bulunulması için düzenlenen bir ihtarname olduğu söylenebilir. Borç vergi, resim, harç, ceza gibi bir kamu alacağı olduğundan ödeme emri İcra ve İflas Kanunu'nu yerine daha özel kanun olan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kurallarına göre tanzim… Okumaya devam et Vergi Borcu Nedeniyle Tebliğ Edilen Ödeme Emrine Karşı Dava Nasıl Açılır?

Genel

Sahte Fatura Kullanma İddiasının Bilinen ve Bilinmeyen Riskleri ile Sahte Fatura Haksız İsnatlarına Karşı İtiraz

Bilinenler Riskler1- Kaçakçılık nedeniyle mahkumiyet,2- KDV indirimi Reddi + 3 kat VZC3- Özel usulsüzlük cezası (aslında sahte fatura kullanma 353/1 anlamında ÖUC gerektirmez ama uygulamada belgesiz mal alışı araştırması yapılmadan kesiliyor)4- Özel esaslara alınma,Bilinmeyenler Riskler1- Belgesiz mal alışı varsa alınmayan faturalar nedeniyle 353/1. ÖUC,2- Katlanılan maliyetin gösterilenden az olması nedeniyle gelir veya kurumlar vergisi tarhiyatı… Okumaya devam et Sahte Fatura Kullanma İddiasının Bilinen ve Bilinmeyen Riskleri ile Sahte Fatura Haksız İsnatlarına Karşı İtiraz