Genel

Özel Esaslara Alınma İşleminin İptali İstemiyle, Genel Dava Açma Süresine Uyulması Koşulu Aranmaksızın, Özel Esaslarda Bulunulduğu Sürece Mükellefin Vergi Mahkemesine Dava Açılabileceği Yönünde Güncel Danıştay VDDK Kararı.

Genel

Asıl Borçlu Şirketle Ortaklık İlişkisinin Bitmesinden Sonra, Şirket Tarafından 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Amme Borcunun Yapılandırılıp Ödenmemesi Üzerine, Takip Edilen Vergi Borçları Davacının Ortak Olduğu Döneme İlişkin Olsa Dahi, Ortaya Yeni Bir Hukuki Durum Çıkarak Borç Nev’i Değiştirdiğinden, Davacının Yapılandırılıp Ödenmeyen Bu Borçtan Sorumlu Tutulamayacağı Yönünde Danıştay Dokuzuncu Dairesi Kararı.

Genel

Yoklama Fişinin Sadece Düzenlendiği Dönem İçin Kanıtlayıcı Belge Niteliğine Sahip Bulunduğu, Tutanak Tarihinden Önceki Dönemlere Ait Olay Ve Durumların Bir Yoklama Tutanağı İle Tespit Ve Tevsik Edilmesinin Hukuki Sonuç Doğurmayacağı Yönünde Danıştay Dokuzuncu Dairesi Kararı.

Genel

İthalat Sırasında Özel Tüketim Vergisi Ödenerek Serbest Dolaşıma Sokulan Bir Eşyanın, İmalat Sürecine Alınıp Ekleme Yapılmak Suretiyle Başka Bir Eşyaya Dönüştürülmesi Ve Mamul Malın İhraç Edilmesi Durumunda, Mamul Malın Bünyesine Giren Özel Tüketim Vergilerinin İadesinin Mümkün Olduğu Yönünde Danıştay 7. Daire Kararı.

Genel

Yurtiçindeki Bir Şirkete, Yurtdışında Mukim Ortağı Olan Ana Şirket Tarafından Teknik İflastan Kurtulması Amacıyla Zarar Telafi Fonu Adı Altında Para Transferi Yapılmasının Ekonomik Ve Ticari İcaplara Uymadığı, Aksi Yönde Şirketlerin Kar Elde Edene Kadar Zarara Katlanmalarının İktisadi Yaşantıya Uygun Olduğu, Dolayısıyla Söz Konusu Tutar Davacının Ana Şirkete Verdiği Pazar Payını Artırma Ve Koruma Hizmeti Karşılığı Olduğundan Gelir Hesaplarında Takip Edilmesi Gerekirken Özkaynak Hesapları İle İlişkilendirilerek Şirkete Sermaye Olarak Aktarılmasının Hukuka Uygun Olmadığı, Bu Nedenle Kurum Kazancına İlave Edilmesi Gerektiği Yönünde Danıştay Üçüncü Daire Kararı.

Genel

Yurt Dışında İnşaat, Onarma, Montaj Ve Taşımacılık Faaliyetlerinde Bulunan Mükelleflerin İlgili Faaliyetlerinden Döviz Olarak Elde Ettikleri Hasılatın Binde Beşini Aşmamak Üzere, Yurt Dışındaki Faaliyetleriyle İlgili Giderlerine Karşılık Olmak Üzere Ve Genel Giderlerine İlaveten, Herhangi Bir İspat Şartına Bağlı Olmaksızın Ve Bu Giderleri Yasal Kayıtlara Kaydetme Zorunluluğu Da Olmadan Götürü Gider İndirimi Hesaplayabilecekleri Yönünde Danıştay Üçüncü Daire Kararı.

Genel

Takdire Sevk Anında Defter Ve Belge İbraz Etmeme Eyleminin Henüz Gerçekleşmediği Durumlarda, Takdir Komisyonunca Defter Ve Belge İbraz Etmeme Eylemine Dayalı Olarak Tanzim Edilen İnceleme Raporu Dikkate Alınmak Suretiyle Tespit Edilen Matrah Üzerinden Resen Tarhiyat Yapılamayacağına Dair Danıştay Üçüncü Daire Kararı.