Genel

Sahte Fatura Kullanıcısı Mükellefin Salt Beyannamelerinin Verilmesi Sahte Fatura Kullanma Suçuna İştiraki Göstermeyeceğine İlişkin Güncel Yargıtay Kararı.

11. Ceza Dairesi         2016/12557 E.  ,  2019/3131 K. SUÇ : Sahte fatura kullanmaTebliğnamede katılan vekilinin de hükmü temyiz ettiği belirtilmiş ise de, katılan veya vekilinin temyizinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Adli sicil kaydına göre tekerrüre esas mahkumiyeti bulunan sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 58/6. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilmemesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma… Okumaya devam et Sahte Fatura Kullanıcısı Mükellefin Salt Beyannamelerinin Verilmesi Sahte Fatura Kullanma Suçuna İştiraki Göstermeyeceğine İlişkin Güncel Yargıtay Kararı.

Genel

Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Arama Ve El Koyma İşlemi Yapılması Gereken Hallerde, Gecikmesinde Sakınca Bulunmaması Durumunda, Arama Ve El Koymanın VUK Kurallarına Göre Yapılması Gerektiği, Başka Bir Anlatımla Vergi İnceleme Elemanının Sulh Yargıcından Arama Yapılmasını İstemesi Ve Arama Faaliyetinin Savcılık Emrindeki Kolluğun Yalnız Güvenlik Önlemi Alma Hizmeti Katkısıyla Bizzat Müfettişlikçe Yapılması Gerektiği, CMK’nın Genel Hükümleri Dikkate Alınarak Kollukça Yapılan Aramada El Konulan Materyallere İlişkin Delillerin Ceza Yargılamasında Dikkate Alınamayacağı Yönünde Yargıtay 11. Dairesi Kararı.

11. Ceza Dairesi  2016/4565 E. ,  2019/5069 K. ... sayılı VUK’nin 359. maddesindeki suçlara ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının dava açması, Kanun gerekçesindeki ifadeyle “vatandaşın mali emniyeti mülahazası ile” vergi idaresinin vereceği mütalaaya bağlandığı gibi anılan Kanun'un 142-147. maddeleri arasında “arama” ve “aramalı inceleme”nin usul ve şartları ayrıntılı bir şekilde hükme bağlanmıştır. ... sayılı VUK’nin 142.… Okumaya devam et Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Arama Ve El Koyma İşlemi Yapılması Gereken Hallerde, Gecikmesinde Sakınca Bulunmaması Durumunda, Arama Ve El Koymanın VUK Kurallarına Göre Yapılması Gerektiği, Başka Bir Anlatımla Vergi İnceleme Elemanının Sulh Yargıcından Arama Yapılmasını İstemesi Ve Arama Faaliyetinin Savcılık Emrindeki Kolluğun Yalnız Güvenlik Önlemi Alma Hizmeti Katkısıyla Bizzat Müfettişlikçe Yapılması Gerektiği, CMK’nın Genel Hükümleri Dikkate Alınarak Kollukça Yapılan Aramada El Konulan Materyallere İlişkin Delillerin Ceza Yargılamasında Dikkate Alınamayacağı Yönünde Yargıtay 11. Dairesi Kararı.

Genel

Vergi Ceza Yargılamasında (Vergi İcra Sorumluluğundan Farklı Olarak) Bir Ticaret Şirketinin Sahte Fatura Kullanması Veya Düzenlemesi Halinde Kanuni Temsilcinin Her Halde Doğrudan Ve Aslen Sorumlu Olmadığı, Ortağın Fail Olduğuna Yönelik İddia Ve Emarelerin Araştırılarak Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkarılması Gerektiği Yolunda Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı.

2007 yılında sahte fatura düzenleme suçundan açılan kamu davasında sanık ...'ın savunmasında, Barka Maden İnşaat Petrol Ürünleri Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ortağı ve 2007 yılı itibarıyla müdürü olduğunu ancak şirket işleri ile ortağı ...'ın ilgilendiğini, 2007 yılında sahte fatura düzenleyip kullanmadığını söylemesi; sanık ...'ın da benzer şekilde şirket işleri ile kendisinin ilgilendiğini, 2007 yılında yapılan tüm mal alış… Okumaya devam et Vergi Ceza Yargılamasında (Vergi İcra Sorumluluğundan Farklı Olarak) Bir Ticaret Şirketinin Sahte Fatura Kullanması Veya Düzenlemesi Halinde Kanuni Temsilcinin Her Halde Doğrudan Ve Aslen Sorumlu Olmadığı, Ortağın Fail Olduğuna Yönelik İddia Ve Emarelerin Araştırılarak Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkarılması Gerektiği Yolunda Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı.

Genel

Bir Kişinin Adına Kayıtlı Farklı Vergi Mükellefiyetlerine İlişkin İşlenen Kaçakçılık Suçlarının Takvim Yılları Ve Fiiler Aynı Olsa Bile, Zincirleme Suç Değil Ayrı Suçlar Olarak Değerlendirilme Yapılması Gerektiği Yönünde Yargıtay 11. Dairesi Kararı.

11. Ceza Dairesi         2019/2230 E.  ,  2019/5160 K. sayılı kararı. MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : Vergi Usul Kanununa muhalefet HÜKÜM : Sanık ... hakkında; vergi usul kanuna muhalefet suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması Katılan vekilinin temyiz talebinin sanıklar hakkında verilen beraat ve zamanaşımı nedeniyle düşme hükümlerine yönelik olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;A)Sanık ... hakkında defter ve belge ibraz… Okumaya devam et Bir Kişinin Adına Kayıtlı Farklı Vergi Mükellefiyetlerine İlişkin İşlenen Kaçakçılık Suçlarının Takvim Yılları Ve Fiiler Aynı Olsa Bile, Zincirleme Suç Değil Ayrı Suçlar Olarak Değerlendirilme Yapılması Gerektiği Yönünde Yargıtay 11. Dairesi Kararı.

Genel

Sahte Fatura Kullanma Suçlaması İle Açılan Davada İddianamenin Dışına Çıkılarak Sahte Fatura Düzenlemekten Dolayı Ceza Verilemeyeceği Yönünde Güncel Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı.

11. Ceza Dairesi'nin 30.05.2019 tarih, 2018/5429 E., 2019/5200 K. sayılı kararı. Sanık hakkında “2005 takvim yılına ilişkin sahte fatura kullanma” suçundan hüküm kurulmadığı anlaşıldığından Mahkemesince hüküm kurulması mümkün görülmüştür.1- Sanık hakkında defter ve belge gizleme suçundan verilen beraat hükmü yönünden katılan kurum vekilinin temyiz nedenlerinin incelenmesi:Katılan kurum vekilinin yokluğunda verilip 09.05.2018 tarihinde usulüne uygun tebliğ edilen hükmü, UYAP’tan… Okumaya devam et Sahte Fatura Kullanma Suçlaması İle Açılan Davada İddianamenin Dışına Çıkılarak Sahte Fatura Düzenlemekten Dolayı Ceza Verilemeyeceği Yönünde Güncel Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı.

Genel

Sahte Fatura Suçlamalarında Rapor Değerlendirme Kurulu Mütalaasının Dava Şartı Olması Nedeniyle Dosyada Yer Almamasının Bozma Sebebi Olduğu Yönünde Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı.

11. Ceza Dairesi'nin 2016/5278 E.,  2019/5183 K. sayılı kararı. 1- Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 15.11.2011 tarih ve 2011/23516 esas sayılı iddianamesi ile sanık hakkında “sahte fatura düzenleme” suçundan kamu davası açılmış ise de; atılı suça ilişkin olarak ... Denetim Grup Müdürlüğünün 29.09.2011 tarih 8513 sayılı yazısı içeriğinde sanık hakkında Rapor Değerlendirme Komisyonunca düzenlendiği belirtilmiş olan 26.09.2011 tarihli RDK-I/630 sayılı… Okumaya devam et Sahte Fatura Suçlamalarında Rapor Değerlendirme Kurulu Mütalaasının Dava Şartı Olması Nedeniyle Dosyada Yer Almamasının Bozma Sebebi Olduğu Yönünde Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı.