Genel

İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannamesi Üzerine Yapılan Cezalı Tarhiyata Karşı Dava Açıldığında, Mahkemece Esas İncelemesi (Sahte Fatura Kullanılıp Kullanılmadığı Yolunda Hukuka Uygunluk Denetimi) Yapılması Gerektiğine Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı.

D A N I Ş T A Y VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN 03.07.2019 Gün, Esas No: 2019/576, Karar No: 2019/424 sayılı kararı. TEMYİZ EDEN (DAVACI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (DAVALI) : İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu… Okumaya devam et İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannamesi Üzerine Yapılan Cezalı Tarhiyata Karşı Dava Açıldığında, Mahkemece Esas İncelemesi (Sahte Fatura Kullanılıp Kullanılmadığı Yolunda Hukuka Uygunluk Denetimi) Yapılması Gerektiğine Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı.

vergi davası dilekçe örnekleri

İhtirazi Kayıtla Verdiğim Beyanname Üzerine Nasıl Dava Açabilirim?

Kural olarak, mükellefler beyan ettikleri matrahlar üzerinden yapılan tarhiyatların iptali istemiyle dava açamazlar. Ancak bu kuralın iki istisnası bulunmaktadır. Bunlardan ilki beyannamede ya da beyanname ile birlikte ihtirazi kayıt sunulması, bir diğeri ise beyan konusu vergilendirme ile ilgili bir vergi hatasının bulunmasıdır. Vergi hatası karşısında dava açılmasının prosedürü ihtirazi kayıt konulması durumunda açılması gereken davadan… Okumaya devam et İhtirazi Kayıtla Verdiğim Beyanname Üzerine Nasıl Dava Açabilirim?