Genel

Vergileme ve Vergi Yargılama Delillerinin Vergi Yargısına Etkisi

Vergi hukukunda verginin doğumundan tahsiline kadar olan idari aşamada ispat vasıtaları çok çeşitli araçlarla yerine getirilir. Çünkü delil serbestisi benimsenmiştir. Yazılı kayıtları kıyaslamak, envanter işlemi yapmak, piyasa araştırmasında bulunmak, tanık dinlemek, karşıt inceleme/tespit yapmak, randıman verilerini çıkarmak idarenin; bunların yapılmasını istemek ise mükellefin delil elde etme yöntemleri arasında sayılabilir. Ancak kanunda gerek mükellef, gerek idare… Okumaya devam et Vergileme ve Vergi Yargılama Delillerinin Vergi Yargısına Etkisi

Genel

Vergi Yargılamasına Konu Edilemeyen Bir İstemi, İdari İşleme Dönüştürerek Dava Açma Yöntemi

2577 Madde 10- 1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. 2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap… Okumaya devam et Vergi Yargılamasına Konu Edilemeyen Bir İstemi, İdari İşleme Dönüştürerek Dava Açma Yöntemi

Genel

Sahte Fatura Ceza Davalarında Yapılan Savunma Hataları

Sahte fatura yargılaması sırasında ceza mahkemesine sanık aleyhinde suç raporunu doğrular nitelikte beyanlar içeren bir bilirkişi rapor sunulması durumunda, ceza hakimi (vergi yargıcı değil) vergi işlemleri ve mahiyeti konusunda değerlendirme yapamayacağı için mahkumiyetin kesinleşmesi ancak üç sebeple engellenebilir. 1- Herhangi bir ceza muhakemesi veya ceza hukuku genel kurallarına aykırılık halinin tespiti, 2- Bilirkişi raporundaki usuli… Okumaya devam et Sahte Fatura Ceza Davalarında Yapılan Savunma Hataları

Genel

Vergi Borcu Nedeniyle Tebliğ Edilen Ödeme Emrine Karşı Dava Nasıl Açılır?

Kamu alacaklarının tahsili için düzenlenen ödeme emrinin, amme borcunun gönüllü olarak ödenmesi ya da mal beyanında bulunulması için düzenlenen bir ihtarname olduğu söylenebilir. Borç vergi, resim, harç, ceza gibi bir kamu alacağı olduğundan ödeme emri İcra ve İflas Kanunu'nu yerine daha özel kanun olan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kurallarına göre tanzim… Okumaya devam et Vergi Borcu Nedeniyle Tebliğ Edilen Ödeme Emrine Karşı Dava Nasıl Açılır?

Genel

Vergileme Tazminatı Davası (Vergisel Tam Yargı Davası)

Özel hukuk veya ceza hukundaki tazminat davalarının kamu hukukunun bir alt dalı olan idare hukukundaki karşığı tam yargı davalarıdır. Tam yargı davalarının konusu maddi ya da manevi tazminat veya her ikisi aynı anda olabilir. Bu tür davalar vergi mahkemelerinde çok nadir görülür. Bunun nedenleri; vergilendirmede idari eylemlerin çok nadir görülmesinin yanında, tam yargı davalarına sebep… Okumaya devam et Vergileme Tazminatı Davası (Vergisel Tam Yargı Davası)

Genel

Vergi Hukukunda “Özel Kanun Düzenlemesine Göre Özel Kural” Uygulamasına Bir Örnek

Tüm hukuk dalları için geçerli olan bir ilke vardır: Özel genele, daha özel ise özele üstündür. Vergi hukukunda ise benzer örneklere rastlamak mümkündür. Aşağıda bu konuda önce özel kanuna, daha sonra ise özel kurala yer verilmiştir. Bu örnekte daha özel olan kural, özel kanun düzenlemesinden öncelikli olarak uygulanır. (ÖZEL KANUN) 1606 sayılı Kanun Madde 1-… Okumaya devam et Vergi Hukukunda “Özel Kanun Düzenlemesine Göre Özel Kural” Uygulamasına Bir Örnek

Genel

Belgesiz Akaryakıt Bulundurma Durumunda Ötv Tarhiyat – (I) Sayılı Liste İhtilafı Çeşidi

Vergi incelemesi sırasında fiili veya kaydi envanter işlemi sonucu belgesiz akaryakıt bulundurulduğunun tespiti halinde, belgesiz akaryakıt bulunduran mükellefe bulguya konu malların alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca envanter yapılmaması halinde ya da harici tespitlere dayanarak bu şekilde işlem yapılaması olanaklı değildir. Çünkü envanter bir… Okumaya devam et Belgesiz Akaryakıt Bulundurma Durumunda Ötv Tarhiyat – (I) Sayılı Liste İhtilafı Çeşidi