Genel

Gümrük Vergisi Uygulamasında Müşterek Ve Müteselsil Sorumlulardan Biri Nezdinde Gerçekleşen Zaman Aşımını Durduran Hadisenin Diğer Sorumlu Hakkında da Hukuki Sonuç Doğuracağı Yönünde Danıştay 7. Dairesi Kararı.

Genel

Gümrük Vergilerine İlişkin Tahakkuk Zaman Aşımını Uzatan Ceza Davası Açılma Koşulunun, Vergiye Ait Üç Yıllık Zaman Aşımı Süresi İçerisinde Gerçekleşmesi Gerekmediği, Bu Süreden Sonra Açılan Ceza Davasının da Zaman Aşımını Uzatacağı Yönünde Danıştay 7. Dairesi Kararı.

Genel

Transit Halindeki Eşyanın Beklenmeyen Haller Veya Mücbir Sebeplerle Telef Veya Kaybının Kanıtlanması Halinde Gümrük Vergilerinin Alınmayacağı, Eşyanın Aktarma İşleminin Davacı Tarafından Yapıldığı Hususunda Herhangi Bir Tereddüt Bulunmaması Durumunda Aktarması Yapılan Eşyanın Hangi Aşamada Eksildiğinin Ve Bu Eksilme Nedeninin Kanıtlama Gücü Olan Belgeler Dikkate Alınarak Belirlenmesi Gerektiği, Diğer Taraftan Davada Sonuca Varırken Tahakkukun Dayanağı Ve Olayın Oluş Şekli İle Davacının Fiili Arasında Nedensellik İlişkisinin De Dikkate Alınması Gerektiği Yolunda Danıştay 7. Daire’si Kararı.

Genel

Vergi Yargılamasına Konu Edilemeyen Bir İstemi, İdari İşleme Dönüştürerek Dava Açma Yöntemi

2577 Madde 10- 1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. 2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap… Okumaya devam et Vergi Yargılamasına Konu Edilemeyen Bir İstemi, İdari İşleme Dönüştürerek Dava Açma Yöntemi

Genel

Vergi Borcu Nedeniyle Tebliğ Edilen Ödeme Emrine Karşı Dava Nasıl Açılır?

Kamu alacaklarının tahsili için düzenlenen ödeme emrinin, amme borcunun gönüllü olarak ödenmesi ya da mal beyanında bulunulması için düzenlenen bir ihtarname olduğu söylenebilir. Borç vergi, resim, harç, ceza gibi bir kamu alacağı olduğundan ödeme emri İcra ve İflas Kanunu'nu yerine daha özel kanun olan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kurallarına göre tanzim… Okumaya devam et Vergi Borcu Nedeniyle Tebliğ Edilen Ödeme Emrine Karşı Dava Nasıl Açılır?

Genel

Vergi Davası Açarken Dilekçemde Hangi Konulara Yer Vermem Gerekir?

Madde 3 - 1. İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır.2. Dilekçelerde;a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,(1)b) Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller,c) Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,d) Vergi,… Okumaya devam et Vergi Davası Açarken Dilekçemde Hangi Konulara Yer Vermem Gerekir?

Genel

Gümrük Kıymetindeki Royalti/Lisans İhtilafları

İthal eşyasının gümrük kıymeti eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satışta bir kısım ilavelerin veya düzeltmelerin de yapıldığı fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır.  İthalat vergilerinin matrahına dahil olan gümrük kıymeti, esasen CIF diye adlandırılan ve ithalat işlemine ait bir kısım ödeme bileşenlerinden oluşan maliyet ve giderler toplamıdır. Bu bileşenler satış, sigorta ve… Okumaya devam et Gümrük Kıymetindeki Royalti/Lisans İhtilafları