Genel

Gümrük Vergisi Uygulamasında Müşterek Ve Müteselsil Sorumlulardan Biri Nezdinde Gerçekleşen Zaman Aşımını Durduran Hadisenin Diğer Sorumlu Hakkında da Hukuki Sonuç Doğuracağı Yönünde Danıştay 7. Dairesi Kararı.

Genel

Gümrük Vergilerine İlişkin Tahakkuk Zaman Aşımını Uzatan Ceza Davası Açılma Koşulunun, Vergiye Ait Üç Yıllık Zaman Aşımı Süresi İçerisinde Gerçekleşmesi Gerekmediği, Bu Süreden Sonra Açılan Ceza Davasının da Zaman Aşımını Uzatacağı Yönünde Danıştay 7. Dairesi Kararı.

Genel

Transit Halindeki Eşyanın Beklenmeyen Haller Veya Mücbir Sebeplerle Telef Veya Kaybının Kanıtlanması Halinde Gümrük Vergilerinin Alınmayacağı, Eşyanın Aktarma İşleminin Davacı Tarafından Yapıldığı Hususunda Herhangi Bir Tereddüt Bulunmaması Durumunda Aktarması Yapılan Eşyanın Hangi Aşamada Eksildiğinin Ve Bu Eksilme Nedeninin Kanıtlama Gücü Olan Belgeler Dikkate Alınarak Belirlenmesi Gerektiği, Diğer Taraftan Davada Sonuca Varırken Tahakkukun Dayanağı Ve Olayın Oluş Şekli İle Davacının Fiili Arasında Nedensellik İlişkisinin De Dikkate Alınması Gerektiği Yolunda Danıştay 7. Daire’si Kararı.

Genel

Vergi Mahkemesince İlk İnceleme Üzerine Verilen Usul Kararları Nelerdir?

Vergi mahkemesinde açılan bir davanın esasının incelenerek karar verilebilmesi için öncelikle davanın görülmesi ve çözülmesi için gerekli koşulları taşıması gerekir. Bu koşullardan bir kısmı eksik olduğunda mahkemece veya taraflarca telafi edilebilir, bir kısmı ise telafi edilemez olup bunlar hakkında davacı yerine göre ancak istinaf ya da temyiz yoluna başvurulabilir. Bu koşullar davanın başında bir hakim… Okumaya devam et Vergi Mahkemesince İlk İnceleme Üzerine Verilen Usul Kararları Nelerdir?

Genel

Vergi Mahkemesine Açmam Gereken Bir Davayı Yanlış Mahkemeye Açarsam Ne Olur?

Vergi mahkemesinde açılması gereken bir dava idari yargı koluna dahil herhangi bir mahkemede açıldığı zaman dava dilekçesi görevli ve yetkili vergi mahkemesine havale edilecektir. Örneğin İstanbul Vergi Mahkemesi'ne açılması gereken bir dava Bursa İdare Mahkemesi'ne açıldığı taktirde dava dilekçesi ilk incelemeyi müteakip İstanbul Vergi Mahkemesi'ne gönderilir. Bu nedenle, idari yargı alanında davanın açılması gerektiği mahkeme… Okumaya devam et Vergi Mahkemesine Açmam Gereken Bir Davayı Yanlış Mahkemeye Açarsam Ne Olur?

Genel

Belgesiz Akaryakıt Bulundurma Durumunda Ötv Tarhiyat – (I) Sayılı Liste İhtilafı Çeşidi

Vergi incelemesi sırasında fiili veya kaydi envanter işlemi sonucu belgesiz akaryakıt bulundurulduğunun tespiti halinde, belgesiz akaryakıt bulunduran mükellefe bulguya konu malların alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca envanter yapılmaması halinde ya da harici tespitlere dayanarak bu şekilde işlem yapılaması olanaklı değildir. Çünkü envanter bir… Okumaya devam et Belgesiz Akaryakıt Bulundurma Durumunda Ötv Tarhiyat – (I) Sayılı Liste İhtilafı Çeşidi

Genel

Vergi Davası Açarken Dilekçemde Hangi Konulara Yer Vermem Gerekir?

Madde 3 - 1. İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır.2. Dilekçelerde;a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,(1)b) Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller,c) Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,d) Vergi,… Okumaya devam et Vergi Davası Açarken Dilekçemde Hangi Konulara Yer Vermem Gerekir?