Genel

İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannamesi Üzerine Yapılan Cezalı Tarhiyata Karşı Dava Açıldığında, Mahkemece Esas İncelemesi (Sahte Fatura Kullanılıp Kullanılmadığı Yolunda Hukuka Uygunluk Denetimi) Yapılması Gerektiğine Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı.

D A N I Ş T A Y VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN 03.07.2019 Gün, Esas No: 2019/576, Karar No: 2019/424 sayılı kararı. TEMYİZ EDEN (DAVACI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (DAVALI) : İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu… Okumaya devam et İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannamesi Üzerine Yapılan Cezalı Tarhiyata Karşı Dava Açıldığında, Mahkemece Esas İncelemesi (Sahte Fatura Kullanılıp Kullanılmadığı Yolunda Hukuka Uygunluk Denetimi) Yapılması Gerektiğine Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı.

Genel

Mükellef Ne Yapsın?

Vergi idaresinden gelen "şüpheli/riskli/yersiz KDV indirimlerinizi çıkarın aksi halde özel esaslara alınacaksınız, hatta hakkınızda inceleme yapılıp sahte fatura kullanmaktan dolayı idari ve adli cezalara maruz kalabilirsiniz" kinayeli yazı ile muhatap olan mükelleflere sıkça rastlanmaya başlanmıştır. Mükellefler ya da mali müşavirleri böyle bir durum karşısında zor duruma düşmekte ve kararsızlık içinde çıkış yolu aramaktadırlar. Kararsız kalma… Okumaya devam et Mükellef Ne Yapsın?