Genel

Bir Yargıtay Kararı: Defter Tasdik Kaydı Olmasa Dahi Beyannamelerin Verilmiş Olması, İbraz Etmeme Nedeniyle Gizleme Suçunu Oluşturur

Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesine göre, varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, cezayı gerektiren fiilin tespiti bakımından gizleme olarak kabul edilir. Aynı maddede söz konusu gizleme eyleminin faili hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı belirtilmiştir. Bu… Okumaya devam et Bir Yargıtay Kararı: Defter Tasdik Kaydı Olmasa Dahi Beyannamelerin Verilmiş Olması, İbraz Etmeme Nedeniyle Gizleme Suçunu Oluşturur

Genel

Güncel Bir Yargıtay Kararı: Dairede İnceleme Koşulları Yoksa, İbraz Etmeme Nedeniyle Defter Ve Belge Gizleme Suçu Oluşmaz

Kısa bir bilgilendirme yaparak anlatmaya ve nakletmeye başlayayım. Vergi Usul Kanunu'nun, 253. maddesinde defter tutmak mecburiyetinde olanların tuttukları defterlerle yasal vesikalarını, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecbur oldukları; 256. maddesinde vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter ve belgeleri yetkili… Okumaya devam et Güncel Bir Yargıtay Kararı: Dairede İnceleme Koşulları Yoksa, İbraz Etmeme Nedeniyle Defter Ve Belge Gizleme Suçu Oluşmaz

Genel

Tebliğ Alındısında Muhatabın; Ad ve Soyadının Olmamasının Tebligatı Geçersiz Kılmayacağı, İmzasının İse Başka İmzalarına Benzemese Dahi Aksi İspat Edilinceye Kadar Kendisine Ait Olduğunun Kabulü Gerektiği Yolunda Danıştay Üçüncü Dairesi Kararı.