Genel

Asıl Borçlu Limited Şirkete Ait Kamu Alacaklarının Tahsil Edilememesi Veya Edilemeyeceğinin Anlaşılması Halinde, Limited Şirket Ortağı Ya Da Kanuni Temsilcisi Olan Şahıs Adına Ödeme Emri Düzenlendikten Sonra, Ödeme Yapılmaması ve Dava Açılmaması Halinde Tesis Edilen Haciz İşlemine Karşı Açılan Davada, Asıl Borçlu Limited Şirket Nezdinde Tahsil Edilememe Veya Edilemeyeceğinin Anlaşılması Koşullarının Oluşmadığı Yolundaki Davacı İtirazlarının Dikkate Alınamayacağı Hakkında Danıştay Üçüncü Dairesi Kararı.

Genel

Ödenmemiş Vergi Borcu Bulunan Bir Şirketin, Haczedilebilecek Mal Varlığının Satılamaması Ya Da Satılsa Dahi Borçları Karşılayamayacağının Anlaşılması Halinde, Borçların Cebren Tahsili İçin Kamu Alacaklarının Doğduğu Dönemde Kanuni Temsilcisi Olan Şahıs Adına Ödeme Emri Düzenlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Yönünde Danıştay VDDK Kararı.

Genel

Limited Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergi Borcunun Ortaktan Tahsil Edilebilmesi İçin Öncelikle Kanuni Temsilcinin Takibinin Gerekmeyeceğine Yönelik İBK