Genel

Normlar Hiyerarşisine Göre Kanunda Karşılığı Bulunmayan Bir Genel Tebliğ Kuralı İle Getirilen Ek Yükümlülüğün; İade, İndirim Ya Da İstisna Gibi Bir Talebin Reddine Dair Gerekçe Olamayacağı Yönünde Danıştay 7. Dairesi Kararı.

Genel

Gümrük İdaresince İthalat Sırasında Tahsil Edilen Motorlu Taşıtlara İlişkin ÖTV’nin, Dahilde Alınması Gerektiği Yolundaki Tebliğ Kurallarına Göre Hareket Eden Vergi İdaresince De İstenmesi Karşısında, Mükerrer Vergilendirme Nedeniyle, Salınan Cezalı Vergilerde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Yönünde Danıştay 7. Dairesi Kararı.

Gelişmekte olan ülkelerde, küreselleşme ve uluslararası anlaşmaların sonucu olarak, sınır ötesi ticari işlem kapasitesitesinin artmasıyla, ticaret politikası önlemleri ile gümrük ve maliye politikasının çakışması bazen de çelişmesi nedeniyle, Gümrük mevzuatı ile GİB mevzuatı arasındaki alanın kırmızı ve yeşil çizgilerini ve ihtilaflardaki hukuki nedenselliği kavrama ve vergileme sorunlarına çözüm üretme işlevi önem kazanmıştır. Bu bakımdan idari… Okumaya devam et Gümrük İdaresince İthalat Sırasında Tahsil Edilen Motorlu Taşıtlara İlişkin ÖTV’nin, Dahilde Alınması Gerektiği Yolundaki Tebliğ Kurallarına Göre Hareket Eden Vergi İdaresince De İstenmesi Karşısında, Mükerrer Vergilendirme Nedeniyle, Salınan Cezalı Vergilerde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Yönünde Danıştay 7. Dairesi Kararı.

Genel

Resen Takdir Nedeninin Hukuka Uygunluğunun, Resen Tarha Konu Matrahın Tespitindeki Hukuka Uygunluktan Daha Öncelikli İncelenmesi Gerektiği Yönünde Danıştay Üçüncü Daire Kararı.

Genel

Bir Şirketin Kanuni Temsilcisi, Babasını, Resmi Yazışmalar İle Tebligat İşlemlerini Yapma Ve Ticari Defter/Belge Sunma Konusunda Vekil Tayin Etmiş Olsa Dahi, Şirketi İlgilendiren Bir Tebligatın Babasının İkametgahında Babasına Yapılamasının Hukuki Sonuç Doğurmayacağı Yönünde VDDK Kararı.

Genel

Ödeme Emrine Karşı Açılan Davada Kamu Alacağının Doğumuna Dair Maddi Vakıanın Hatalı Değerlendirilmesinin Borcun Bulunmadığı İtirazı Kapsamında İleri Sürülebileceği Yönünde Danıştay 9. Dairesi Kararı.

Genel

Ticari Faaliyetteki Devamlılık Unsuru Açısından Bir Takvim Yılı İçerisindeki Birden Çok Satışın Dikkate Alınarak Mükellefiyet Başlangıç Zamanının Tayini Gerektiği Yönünde Danıştay 4. Dairesi Kararı.

Genel

Defter ve Belge İbraz Etme Süresi Dolmadan Vergi İncelemesine Başlanmasının, İncelemenin Erken Başlatılmasının Sonuca Etkisi Olmaması Halinde, Salınan Vergi ve Cezaları Kusurlandırmayacağı Yönünde Danıştay 3. Daire Kararı.