Genel

Vergi İdaresince Geçmişe Dönük Mükellefiyet Tesis Edilmesi İçin Davacının Faaliyette Bulunduğuna İlişkin Somut Tespitlere Sahip Olunması Gerektiği, Çalışmaya Fiilen Başlandığını Ya Da Gelir Elde Edildiğini Tevsik Etmeyen Tutanakların Dikkate Alınmayacağı Yönünde Danıştay 4. Dairesi Kararı.

Genel

Yurtiçindeki Bir Şirkete, Yurtdışında Mukim Ortağı Olan Ana Şirket Tarafından Teknik İflastan Kurtulması Amacıyla Zarar Telafi Fonu Adı Altında Para Transferi Yapılmasının Ekonomik Ve Ticari İcaplara Uymadığı, Aksi Yönde Şirketlerin Kar Elde Edene Kadar Zarara Katlanmalarının İktisadi Yaşantıya Uygun Olduğu, Dolayısıyla Söz Konusu Tutar Davacının Ana Şirkete Verdiği Pazar Payını Artırma Ve Koruma Hizmeti Karşılığı Olduğundan Gelir Hesaplarında Takip Edilmesi Gerekirken Özkaynak Hesapları İle İlişkilendirilerek Şirkete Sermaye Olarak Aktarılmasının Hukuka Uygun Olmadığı, Bu Nedenle Kurum Kazancına İlave Edilmesi Gerektiği Yönünde Danıştay Üçüncü Daire Kararı.

Genel

Yurt Dışında İnşaat, Onarma, Montaj Ve Taşımacılık Faaliyetlerinde Bulunan Mükelleflerin İlgili Faaliyetlerinden Döviz Olarak Elde Ettikleri Hasılatın Binde Beşini Aşmamak Üzere, Yurt Dışındaki Faaliyetleriyle İlgili Giderlerine Karşılık Olmak Üzere Ve Genel Giderlerine İlaveten, Herhangi Bir İspat Şartına Bağlı Olmaksızın Ve Bu Giderleri Yasal Kayıtlara Kaydetme Zorunluluğu Da Olmadan Götürü Gider İndirimi Hesaplayabilecekleri Yönünde Danıştay Üçüncü Daire Kararı.

Genel

Geçmişe Dönük Fatura Düzenlenmesi Halinde Bu Durumu Bilmeyen (Daha Doğrusu Bilmediği Kabul Edilen) Fatura Alıcısı Hakkında Fatura Almama Nedeniyle Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceğine Dair Danıştay VDDK Kararı.

Genel

Aynı Tüzel Kişilik İçerisinde İştirâk İlişkisi Olamayacağından Vakfa Bağlı İktisadi İşletme Tarafından Vakfa Aktarılan Tutarın Kar Payı, Vakıf Açısından İse İştirâk Kazancı Olarak Değerlendirilemeyeceği Yönünde Güncel Danıştay 4. Dairesi Kararı.

DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE'SİNİN 03.04.2019 Gün, Esas No: 2016/14002, Karar No: 2019/2532 sayılı kararı. TEMYİZ EDEN (DAVACI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (DAVALI) : VEKİLİ : İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:…sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem : Davacı tarafından, kurumlar vergisi mükellefi olan iktisadi işletmeden,… Okumaya devam et Aynı Tüzel Kişilik İçerisinde İştirâk İlişkisi Olamayacağından Vakfa Bağlı İktisadi İşletme Tarafından Vakfa Aktarılan Tutarın Kar Payı, Vakıf Açısından İse İştirâk Kazancı Olarak Değerlendirilemeyeceği Yönünde Güncel Danıştay 4. Dairesi Kararı.

Genel

Vergi Kanunlarında İade, Mahsup, Takas Gibi Bir Hakkın Yerine Getirilmesi Noktasında Yapılan Değişikliklerin; Başvuru, Talep Veya Bayanname Verme Süresi Açısından Değil, Değişiklikten Sonra Meydana Gelen Vergiyi Doğuran Olaylar İçin Uygulanabileceğine Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN 12.06.2019 Gün, E: 2018/1103, K: 2019/374 sayılı kararı. TEMYİZ EDEN (DAVALI) : KARŞI TARAF (DAVACI) : İSTEMİN KONUSU :…. Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem : Davacı tarafından, … yılında inşaat taahhüt işlerine bağlı indirimli orana tabi… Okumaya devam et Vergi Kanunlarında İade, Mahsup, Takas Gibi Bir Hakkın Yerine Getirilmesi Noktasında Yapılan Değişikliklerin; Başvuru, Talep Veya Bayanname Verme Süresi Açısından Değil, Değişiklikten Sonra Meydana Gelen Vergiyi Doğuran Olaylar İçin Uygulanabileceğine Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı.

Genel

Vergileme Konusu Olmayan Bir İşlem Dikkate Alınarak Resen Salınan Vergiye Karşı, Tarhiyat (İhbarname) Aşamasında Dava Açılmamış ve Tarhiyat Kesinleşmiş Olsa Dahi, Söz Konusu Hukuka Aykırılığın Borcun Bulunmadığı Kapsamında Bir İtiraz Olarak Değerlendirilip Ödeme Emri Yargılamasında Dikkate Alınabileceğine Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN 17.04.2019 Gün ve Esas No: 2018/837, Karar No : 2019/305 sayılı kararı. TEMYİZ EDEN (DAVALI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (DAVACI) : VEKİLİ : İSTEMİN KONUSU : …Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Kantin işletmeciliği yapan… Okumaya devam et Vergileme Konusu Olmayan Bir İşlem Dikkate Alınarak Resen Salınan Vergiye Karşı, Tarhiyat (İhbarname) Aşamasında Dava Açılmamış ve Tarhiyat Kesinleşmiş Olsa Dahi, Söz Konusu Hukuka Aykırılığın Borcun Bulunmadığı Kapsamında Bir İtiraz Olarak Değerlendirilip Ödeme Emri Yargılamasında Dikkate Alınabileceğine Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı.