2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Uygulaması

Vergi Mahkemesinde İlk İnceleme Nasıl Yapılır?

Madde 14 – 1. Dilekçeler Danıştay'da Evrak Müdürlüğünce kaydedilir ve Genel Sekreterlikçe görevli dairelere havale olunur. 2. Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde dilekçeler, evrak bürosunca kaydedilerek ilgili mahkemelere havale olunur. Dilekçe sahibine evrakın tarih ve sayısını gösterir ücretsiz bir alındı kağıdı verilir. 3. Dilekçeler, Danıştay'da daire başkanının görevlendireceği bir tetkik hakimi, idare ve vergi… Okumaya devam et Vergi Mahkemesinde İlk İnceleme Nasıl Yapılır?