Genel

Vergi Kanunlarında İade, Mahsup, Takas Gibi Bir Hakkın Yerine Getirilmesi Noktasında Yapılan Değişikliklerin; Başvuru, Talep Veya Bayanname Verme Süresi Açısından Değil, Değişiklikten Sonra Meydana Gelen Vergiyi Doğuran Olaylar İçin Uygulanabileceğine Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN 12.06.2019 Gün, E: 2018/1103, K: 2019/374 sayılı kararı. TEMYİZ EDEN (DAVALI) : KARŞI TARAF (DAVACI) : İSTEMİN KONUSU :…. Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem : Davacı tarafından, … yılında inşaat taahhüt işlerine bağlı indirimli orana tabi… Okumaya devam et Vergi Kanunlarında İade, Mahsup, Takas Gibi Bir Hakkın Yerine Getirilmesi Noktasında Yapılan Değişikliklerin; Başvuru, Talep Veya Bayanname Verme Süresi Açısından Değil, Değişiklikten Sonra Meydana Gelen Vergiyi Doğuran Olaylar İçin Uygulanabileceğine Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı.

Genel

Vergileme Konusu Olmayan Bir İşlem Dikkate Alınarak Resen Salınan Vergiye Karşı, Tarhiyat (İhbarname) Aşamasında Dava Açılmamış ve Tarhiyat Kesinleşmiş Olsa Dahi, Söz Konusu Hukuka Aykırılığın Borcun Bulunmadığı Kapsamında Bir İtiraz Olarak Değerlendirilip Ödeme Emri Yargılamasında Dikkate Alınabileceğine Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN 17.04.2019 Gün ve Esas No: 2018/837, Karar No : 2019/305 sayılı kararı. TEMYİZ EDEN (DAVALI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (DAVACI) : VEKİLİ : İSTEMİN KONUSU : …Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Kantin işletmeciliği yapan… Okumaya devam et Vergileme Konusu Olmayan Bir İşlem Dikkate Alınarak Resen Salınan Vergiye Karşı, Tarhiyat (İhbarname) Aşamasında Dava Açılmamış ve Tarhiyat Kesinleşmiş Olsa Dahi, Söz Konusu Hukuka Aykırılığın Borcun Bulunmadığı Kapsamında Bir İtiraz Olarak Değerlendirilip Ödeme Emri Yargılamasında Dikkate Alınabileceğine Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı.

Genel

Geçici Verginin Kaçakçılık Fiiliyle De Olsa Ziyaa Uğratılması Halinde Kesilecek Vergi Ziyaı Cezasının Bir Katı Aşamayacağına Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN 27.03.2019 gün, Esas No: 2018/1031, Karar No: 2019/264 sayılı kararı. TEMYİZ EDEN (DAVACI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (DAVALI) : VEKİLİ : İSTEMİN KONUSU : …Vergi Mahkemesinin, …. tarih ve E:…, K:….sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı adına, gerçek bir emtia teslimine… Okumaya devam et Geçici Verginin Kaçakçılık Fiiliyle De Olsa Ziyaa Uğratılması Halinde Kesilecek Vergi Ziyaı Cezasının Bir Katı Aşamayacağına Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı.

Genel

Kayıt Ve Beyan Dışı Bırakıldığı Sabit Olan Kurum Kazancının, Sermayeye İlave Edildiği Ya Da Herhangi Bir Şekilde Tasarrufa Konu Edildiği Hususlarının Davacı Tarafça İspatlanamaması Halinde, Kayıt Dışı Matrah Farkından Kurumlar Vergisi Düşüldükten Sonra Kalan Kısmın İşletmeden Çekilerek Ortaklara Dağıtıldığının Kabul Edilmesi Gerektiği Yönünde Güncel Danıştay VDDK Kararı.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN 27.03.2019 Gün, Esas No: 2018/1048, Karar No: 2019/268 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (DAVALI) : VEKİLİ : İSTEMİN KONUSU : ….Vergi Mahkemesinin, …. tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı adına, gerçek bir emtia teslimine dayanmaksızın… Okumaya devam et Kayıt Ve Beyan Dışı Bırakıldığı Sabit Olan Kurum Kazancının, Sermayeye İlave Edildiği Ya Da Herhangi Bir Şekilde Tasarrufa Konu Edildiği Hususlarının Davacı Tarafça İspatlanamaması Halinde, Kayıt Dışı Matrah Farkından Kurumlar Vergisi Düşüldükten Sonra Kalan Kısmın İşletmeden Çekilerek Ortaklara Dağıtıldığının Kabul Edilmesi Gerektiği Yönünde Güncel Danıştay VDDK Kararı.

Genel

Kayıt Dışı Araç Alım-Satım Faaliyetinde Bulunulduğundan Bahisle Komisyonca Matrah Takdiri Yapılırken, Araçları Satın Alan Kişiler Nezdinde Karşıt İnceleme Yapılmadan Yalnızca Kasko Bedeli Esas Alınarak Belirlenen Matrah Üzerinden Yapılan Cezalı Tarhiyatlarda Yasal İsabet Bulunmadığına Yönelik Güncel Danıştay VDDK Kararı.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU 03.07.2019 Gün, Esas No: 2018/1086, Karar No: 2019/470 sayılı kararı. TEMYİZ EDEN (DAVALI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (DAVACI) : VEKİLİ : İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı adına, araç alım… Okumaya devam et Kayıt Dışı Araç Alım-Satım Faaliyetinde Bulunulduğundan Bahisle Komisyonca Matrah Takdiri Yapılırken, Araçları Satın Alan Kişiler Nezdinde Karşıt İnceleme Yapılmadan Yalnızca Kasko Bedeli Esas Alınarak Belirlenen Matrah Üzerinden Yapılan Cezalı Tarhiyatlarda Yasal İsabet Bulunmadığına Yönelik Güncel Danıştay VDDK Kararı.

Genel

Limited Şirketin Tahsil Edilemeyen Kurumlar Vergisi Borcundan, Verginin Ait Olduğu Takvim Yılının Tamamında Olmasa Bile Bir Kısmında Kanuni Temsilcisi Olan Şahsın, Kısmen De Olsa Sorumluğunun Bulunabileceği Yönünde Güncel Danıştay VDDK Kararı.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN 03.07.2019 gün, Esas No: 2018/1131, Karar No: 2019/475 sayılı kararı. TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … VEKİLİ : … KARŞI TARAF (DAVACI) : … VEKİLİ : … İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin,… tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı… Okumaya devam et Limited Şirketin Tahsil Edilemeyen Kurumlar Vergisi Borcundan, Verginin Ait Olduğu Takvim Yılının Tamamında Olmasa Bile Bir Kısmında Kanuni Temsilcisi Olan Şahsın, Kısmen De Olsa Sorumluğunun Bulunabileceği Yönünde Güncel Danıştay VDDK Kararı.

Genel

Hasılatın Kayıt Ve Beyan Dışı Bırakıldığından Bahisle Yapılan İncelemede (Mükellef) Davacı Beyanlarının Dikkate Alınması Gerektiği, Kurumlar Vergisi Matrahını Oluşturan Safi Kurum Kazancının Tespiti Açısından İlgili Meslek Odası İle İşlemlerin Tarafı Gerçek Veya Tüzel Kişilerin İfadelerine Başvurulmak Suretiyle Davacının İddiaları Karşılanmaksızın Yapılan Tarhiyatın Hukuka Uygun Olmayacağı, Öte yandan, Kurumlar Vergisinde Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Müessesesi Dışında Emsal Bedel Uygulaması Bulunmadığı Yönünde Güncel Danıştay VDDK Kararı.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN 03.07.2019 Gün, Esas No: 2018/1222, Karar No : 2019/476 sayılı kararı. TEMYİZ EDEN (DAVACI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (DAVALI) : İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı adına, 2005 takvim yılı… Okumaya devam et Hasılatın Kayıt Ve Beyan Dışı Bırakıldığından Bahisle Yapılan İncelemede (Mükellef) Davacı Beyanlarının Dikkate Alınması Gerektiği, Kurumlar Vergisi Matrahını Oluşturan Safi Kurum Kazancının Tespiti Açısından İlgili Meslek Odası İle İşlemlerin Tarafı Gerçek Veya Tüzel Kişilerin İfadelerine Başvurulmak Suretiyle Davacının İddiaları Karşılanmaksızın Yapılan Tarhiyatın Hukuka Uygun Olmayacağı, Öte yandan, Kurumlar Vergisinde Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Müessesesi Dışında Emsal Bedel Uygulaması Bulunmadığı Yönünde Güncel Danıştay VDDK Kararı.