Genel

Kamu Denetimi İle Vergi Yargısı İlişkisi

Kesin ve icrai olmadığından iptal davası açılamayan aktif veya pasif idari tasarruflara karşı Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurulabilir. Örneğin zamanında bitirilmeyen vergi incelemesi veya zaman aşımına uğramasına rağmen terkin edilmeyen vergiler için bu başvuru yapılabilir. Başvuru konusu hakkında idarenin takdir hakkı bulunmaması önemlidir. İptal davasına konu edilebilir işlemlere karşı da Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurulabilir. Başvurunun kurum… Okumaya devam et Kamu Denetimi İle Vergi Yargısı İlişkisi

Genel

Hakkımda Düzenlenen Vergi Tekniği Raporunu Vergi Dairesi Vermiyor. Ne Yapabilirim?

Vergi tekniği raporları, vergi inceleme raporlarının dayanaklarını oluşturan kapsamlı teftiş sonucu vesikalarıdır. Bu yönüyle inceleme raporlarına dayanılarak salınan kamu alacaklarına karşı açılacak davadaki davacı itirazlarının omurgasını oluşturur. Ancak çoğu zaman bu raporlar muhataba tebliğ edilmez. Ticari ilişkide alt veya üst firma da olsa üçüncü kişiler hakkında düzenlenen vergi tekniği raporlarının ise vergi mahremiyeti gerekçesiyle tebliğ… Okumaya devam et Hakkımda Düzenlenen Vergi Tekniği Raporunu Vergi Dairesi Vermiyor. Ne Yapabilirim?

Genel

Bir Yargıtay Kararı: Defter Tasdik Kaydı Olmasa Dahi Beyannamelerin Verilmiş Olması, İbraz Etmeme Nedeniyle Gizleme Suçunu Oluşturur

Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesine göre, varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, cezayı gerektiren fiilin tespiti bakımından gizleme olarak kabul edilir. Aynı maddede söz konusu gizleme eyleminin faili hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı belirtilmiştir. Bu… Okumaya devam et Bir Yargıtay Kararı: Defter Tasdik Kaydı Olmasa Dahi Beyannamelerin Verilmiş Olması, İbraz Etmeme Nedeniyle Gizleme Suçunu Oluşturur

Genel

Defter Ve Belgelerin Vergi Mahkemesi’ne İbrazı Gizleme Suçunu Ortadan Kaldırır Mı?

Defter ve belgelerin çeşitli sebeplerle ibraz edilmemesinin sonuçları hakkında uzun süredir Danıştay daireleri arasında görüş birliği bulunmamaktaydı. Hukuki güvenlik ilkesi ile açıklanamayacak bu belirsizlik, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun 2013/3, 2019/1 sayılı içtihadı ile giderilmeye çalışılmıştır. Bilindiği üzere Danıştay Kanunu’na göre, devam eden ve bundan sonraki yargılamalarda vergi mahkemeleri ile Danıştay daireleri aşağıdaki kararda belirtildiği şekilde… Okumaya devam et Defter Ve Belgelerin Vergi Mahkemesi’ne İbrazı Gizleme Suçunu Ortadan Kaldırır Mı?

Genel

Vergi Yargısı Açısından (GİB) Düzeltme Şikayet ile (Gümrük) Kaldırma ve Geri Verme Başvuruları

Düzeltme şikayet başvuruları GİB ve belediye vergi ve cezaları için geçerli, kaldırma ve geri verme ise ithalatta alınan KDV, ÖTV dahil gümrük vergi ve cezaları için geçerlidir. Bu nedenle ithalatta alınan KDV ve ÖTV için düzeltme ve şikayet başvurularının ardından açılacak dava incelenmeksizin reddedilecektir. Başka açıdan ise ithalatta alınan KDV veya ÖTV için resen düzeltme… Okumaya devam et Vergi Yargısı Açısından (GİB) Düzeltme Şikayet ile (Gümrük) Kaldırma ve Geri Verme Başvuruları

Genel

Güncel Bir Yargıtay Kararı: Dairede İnceleme Koşulları Yoksa, İbraz Etmeme Nedeniyle Defter Ve Belge Gizleme Suçu Oluşmaz

Kısa bir bilgilendirme yaparak anlatmaya ve nakletmeye başlayayım. Vergi Usul Kanunu'nun, 253. maddesinde defter tutmak mecburiyetinde olanların tuttukları defterlerle yasal vesikalarını, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecbur oldukları; 256. maddesinde vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter ve belgeleri yetkili… Okumaya devam et Güncel Bir Yargıtay Kararı: Dairede İnceleme Koşulları Yoksa, İbraz Etmeme Nedeniyle Defter Ve Belge Gizleme Suçu Oluşmaz

Genel

İhraç Nedeniyle İadesi Gereken Katma Değer Vergisinin Teminata Bağlanması Hukuka Uygun Mudur?

Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği'nde alış yapılan mükellefler hakkında bir kısım olumsuz tespitlerin bulunduğundan bahisle bu alışlar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV iadelerinin yerine getirilmesinin teminata bağlamasına yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler nedeniyle bir kısım iadeler hukuk güvenliğine aykırı olarak birkaç kat teminat verilmeden yerine getirilmemektedir. Bu uygulamanın yasal dayanağı olup olmadığını… Okumaya devam et İhraç Nedeniyle İadesi Gereken Katma Değer Vergisinin Teminata Bağlanması Hukuka Uygun Mudur?