2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Uygulaması

Vergi Mahkemesinde İlk İnceleme Nasıl Yapılır?

Madde 14 – 1. Dilekçeler Danıştay'da Evrak Müdürlüğünce kaydedilir ve Genel Sekreterlikçe görevli dairelere havale olunur. 2. Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde dilekçeler, evrak bürosunca kaydedilerek ilgili mahkemelere havale olunur. Dilekçe sahibine evrakın tarih ve sayısını gösterir ücretsiz bir alındı kağıdı verilir. 3. Dilekçeler, Danıştay'da daire başkanının görevlendireceği bir tetkik hakimi, idare ve vergi… Okumaya devam et Vergi Mahkemesinde İlk İnceleme Nasıl Yapılır?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Uygulaması

Vergi İşlemine Doğrudan Dava Açmak Mı Yoksa Kaldırılmasını İstemek Mi Daha Doğru?

Madde 11- 1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. 2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.… Okumaya devam et Vergi İşlemine Doğrudan Dava Açmak Mı Yoksa Kaldırılmasını İstemek Mi Daha Doğru?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Uygulaması

Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Nasıl Hesaplanır?

Madde 7- 1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştaydave idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür. 2. Bu süreler;a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı,b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ… Okumaya devam et Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Nasıl Hesaplanır?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Uygulaması

Vergi Davası Açarken Harç veya Posta Ücretini Yatırmazsam ya da Açtıktan Sonra Posta Ücreti Azalırsa Ne Olur?

Madde 6- 4. Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücreti ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlanması hususu daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hakimi, mahkeme başkanı veya hakim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı… Okumaya devam et Vergi Davası Açarken Harç veya Posta Ücretini Yatırmazsam ya da Açtıktan Sonra Posta Ücreti Azalırsa Ne Olur?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Uygulaması

Vergi Davasının Açılmış Sayıldığı Zaman

Madde 6- 1. Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına veya 4'ncü maddede yazılı yerlere verilen dilekçelerin harç ve posta ücretleri alındıktan sonra deftere derhal kayıtları yapılarak kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dava bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır. 2. Davacılara, kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kağıdı… Okumaya devam et Vergi Davasının Açılmış Sayıldığı Zaman