Vergi Davalarına Dair

Genel

SMMM’nin Özel Esaslara Alınmasına Karşı Açtığımız Davada Jet Hızında Aldığımız Yürütmenin Durdurulması Kararı.

Genel

Emlak Vergisi Mükellefinin Tespitinde, İntifa Hakkı Sahibinin, Çıplak Mülkiyet Sahibi Malikten Önce Geldiği Yolunda Danıştay 9. Dairesi Kararı.

Genel

Normlar Hiyerarşisine Göre Kanunda Karşılığı Bulunmayan Bir Genel Tebliğ Kuralı İle Getirilen Ek Yükümlülüğün; İade, İndirim Ya Da İstisna Gibi Bir Talebin Reddine Dair Gerekçe Olamayacağı Yönünde Danıştay 7. Dairesi Kararı.

Genel

Birden çok işveren alınan ücretler nedeniyle ödenmeyen gelir vergisi için işverene takip yapılırsa hangi yol takip edilebilir? Mükellefiyette hata meydana gelir mi?

Takipte işçi yerine işverenin muhatap alınmasının mükellefiyette hata olacağını sanmıyorum. Çünkü, mükellefiyette hata, açık olarak vergiye tabi olmayan (gerçek kişiden kurumlar vergisi istenmesi gibi) veya vergiden muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır. Oysa burada ne vergiye tabi olmama durumu ne de muafiyet statüsü vardır. Burada ödenmeyen vergi için işverene başvurma ile meydana gelen hukuka… Okumaya devam et Birden çok işveren alınan ücretler nedeniyle ödenmeyen gelir vergisi için işverene takip yapılırsa hangi yol takip edilebilir? Mükellefiyette hata meydana gelir mi?

Genel

Gümrük İdaresince İthalat Sırasında Tahsil Edilen Motorlu Taşıtlara İlişkin ÖTV’nin, Dahilde Alınması Gerektiği Yolundaki Tebliğ Kurallarına Göre Hareket Eden Vergi İdaresince De İstenmesi Karşısında, Mükerrer Vergilendirme Nedeniyle, Salınan Cezalı Vergilerde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Yönünde Danıştay 7. Dairesi Kararı.

Gelişmekte olan ülkelerde, küreselleşme ve uluslararası anlaşmaların sonucu olarak, sınır ötesi ticari işlem kapasitesitesinin artmasıyla, ticaret politikası önlemleri ile gümrük ve maliye politikasının çakışması bazen de çelişmesi nedeniyle, Gümrük mevzuatı ile GİB mevzuatı arasındaki alanın kırmızı ve yeşil çizgilerini ve ihtilaflardaki hukuki nedenselliği kavrama ve vergileme sorunlarına çözüm üretme işlevi önem kazanmıştır. Bu bakımdan idari… Okumaya devam et Gümrük İdaresince İthalat Sırasında Tahsil Edilen Motorlu Taşıtlara İlişkin ÖTV’nin, Dahilde Alınması Gerektiği Yolundaki Tebliğ Kurallarına Göre Hareket Eden Vergi İdaresince De İstenmesi Karşısında, Mükerrer Vergilendirme Nedeniyle, Salınan Cezalı Vergilerde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Yönünde Danıştay 7. Dairesi Kararı.

Genel

Arabuluculuk faaliyeti Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/7 fıkrası uyarınca istisna kapsamında mıdır?

Arabuluculuk faaliyeti nedeniyle elde edilen irat 61/5 uyarınca ücret olarak nitelendirildiği için gelir vergisi yükümlülüğü doğduğu açıktır. Kanunda ikale sözleşmeleri ya da karşılıklı sonlandırma nedeniyle ihdas edilen istisna düzenlemesi sistematik olarak (kanundaki yeri açısından) yorumlandığında, karşılıklı sonlandırılanın iş akdi olduğu ve genel olarak arabuluculuk faaliyeti kapsamında uzlaştırılmasına izin verilen hukuki veya ticari ihtilaflar olmadığı görülmektedir.… Okumaya devam et Arabuluculuk faaliyeti Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/7 fıkrası uyarınca istisna kapsamında mıdır?

Genel

Tahakkuk Fişinin İptali İstemiyle Dava Açılamayacağı Yönünde Danıştay 7. Dairesi Kararı.