Genel

Vergi mahkemesine sunulan esasa etkili itirazların, yargı yerince ve daha sonra üst mahkemece karar gerekçesinde değerlendirilmemesi, gerekçeli karar hakkı açısından adil yargılanmanın ihlali anlamına gelir. AYM, Başvuru Numarası : 2015/278, Karar Tarihi : 9/5/2019

Başvuru, vergi incelemesi sonucu vergi ziyaı cezalı banka ve sigortamuameleleri vergisi tarh edilmesinden dolayı açılan davada esasa etkili iddialarınınkarşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının; hukuka aykırı karar verilmesi nedeniylede hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.II. BAŞVURU SÜRECİBaşvuru 31/12/2014 tarihinde yapılmıştır.Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesindensonra Komisyona sunulmuştur.Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik… Okumaya devam et Vergi mahkemesine sunulan esasa etkili itirazların, yargı yerince ve daha sonra üst mahkemece karar gerekçesinde değerlendirilmemesi, gerekçeli karar hakkı açısından adil yargılanmanın ihlali anlamına gelir. AYM, Başvuru Numarası : 2015/278, Karar Tarihi : 9/5/2019

Genel

Sahte Fatura Kullanıcısı Mükellefin Salt Beyannamelerinin Verilmesi Sahte Fatura Kullanma Suçuna İştiraki Göstermeyeceğine İlişkin Güncel Yargıtay Kararı.

11. Ceza Dairesi         2016/12557 E.  ,  2019/3131 K. SUÇ : Sahte fatura kullanmaTebliğnamede katılan vekilinin de hükmü temyiz ettiği belirtilmiş ise de, katılan veya vekilinin temyizinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Adli sicil kaydına göre tekerrüre esas mahkumiyeti bulunan sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 58/6. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilmemesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma… Okumaya devam et Sahte Fatura Kullanıcısı Mükellefin Salt Beyannamelerinin Verilmesi Sahte Fatura Kullanma Suçuna İştiraki Göstermeyeceğine İlişkin Güncel Yargıtay Kararı.

Genel

Anayasa Mahkemesi'ne göre sahte fatura kullanma ceza yargılamasında delil yetersizliğinden beraat kararı verilmiş olması ile aynı gerekçe ile yapılan cezalı tarhiyatlara karşı vergi mahkemesinde açılan davada ret kararı verilmesi adil yargılanma hakkına halel getirmez. (BN: 2016/5849, KT: 25/9/2019)

Başvuru Numarası : 2016/5849Karar Tarihi : 25/9/2019I. BAŞVURUNUN KONUSU Başvuru; sahte fatura kullanma fiili sebebiyle yapılan vergi ziyaı cezalı tarhiyatakarşı açılan davada, aynı nedenle açılan kamu davasında verilen beraat hükmünün dikkate alınmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.II. BAŞVURU SÜRECİBaşvuru 18/3/2016 tarihinde yapılmıştır.Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesindensonra Komisyona… Okumaya devam et Anayasa Mahkemesi'ne göre sahte fatura kullanma ceza yargılamasında delil yetersizliğinden beraat kararı verilmiş olması ile aynı gerekçe ile yapılan cezalı tarhiyatlara karşı vergi mahkemesinde açılan davada ret kararı verilmesi adil yargılanma hakkına halel getirmez. (BN: 2016/5849, KT: 25/9/2019)

Genel

Vergi Alacağı, Tarh, Tebliğ, Tahakkuk Ve Tahsilat Üzerine Kısa Değerlendirme

Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar. Dolayısıyla genel tebliğ ile hatta CB kararı ile vergi konusu belirlenemez. Belirlenen hallerde mevzuda hata olur. Böyle alınan vergi düzeltme istemine konu edilebilir. Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağını miktar itibariyle… Okumaya devam et Vergi Alacağı, Tarh, Tebliğ, Tahakkuk Ve Tahsilat Üzerine Kısa Değerlendirme

Genel

Tasfiye Edilen Şirketin Vergi Borcu Sorumluluğu Devam Eder Mi?

Tasfiye ile tüzel kişiliği sicilden silinmiş olan mükellefler hakkındaki tarhiyatlar, tasfiye öncesi için kanuni temsilcilerden, tasfiye dönemi için tasfiye memurları adına yapılır. Kanuni temsilcilerin kendi, tasfiye memurlarının kendi arasında müteselsil sorumluluk uygulanır. Tasfiyeden sonra kanuni temsilciler tüm borçlar için, limited şirket ortakları sermayeleri oranında, tasfiye memurları ise tasfiye sonucu dağıtılan tutarla sınırlı olarak şahsi mal… Okumaya devam et Tasfiye Edilen Şirketin Vergi Borcu Sorumluluğu Devam Eder Mi?

Genel

Vergi Kesenlerin Sorumluluğundan Bahseder Misiniz?

Vergi kesmeye mecbur olanlar bu ödevlerini yerine getirmezse hem vergiden, hem cezadan sorumlu olur. Yalnız; (üretici çiftçi ve nihai tüketici hariç) alım-satım, hizmet ifası işleri ile ilişkili taraflarda tevkifat ödevi ihmal edilmişse müteselsilen sorumluluk uygulanır. Stopaj yapma ödevi, stopaj yapıp muhtasar beyanname verme ödevi veya beyan edilip kesilen vergiyi ödeme ödevi ihmal edilmişse kamu alacağının… Okumaya devam et Vergi Kesenlerin Sorumluluğundan Bahseder Misiniz?

Genel

VUK'a göre Ölenin Vergi Borcu Mirasçıya Geçer Mi?

Mirasçılardan herbiri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar. Şirket kanuni temsilci veya ltd. şti. ortağının ölümünde de aynı durum geçerlidir. Sorumluluk vergi cezası ve gecikme zammını kapsamaz. Miras reddedilmişse vergilerden sorumlu olunmaz. Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer. Vergi borcu da payla… Okumaya devam et VUK'a göre Ölenin Vergi Borcu Mirasçıya Geçer Mi?