KDV İadesinin Resen Azaltılmasında Vergi Davası Nasıl Açılır?

Vergi davası deyince insanların aklına haklarında salınan vergilere veya kesilen cezalara karşı açılabilecek davalar gelse de aslında bu her zaman böyle değildir. Vergi yargısı idari yargı içerisinde yer alan ve genel olarak idari işlemlerin dava edilebildiği bir spesifik yargı koludur. Kişilerin haklarını ihlal eden her türlü idari işlemin iptali istemiyle idari yargıda dava açılabilir. Bu durumun vergi yargısına bakan yönü ise işlemin kanunda yer alan vergi, resim, harç gibi bir kısım kamu alacaklarının tarh ve tahsiline ilişkin olmasıdır.

Bazı hallerde vergi dairesi kişilerin menfaatini etkileyen ancak vergi veya ceza ödenmesini gerektiren işlemlerden olmayan kararlar alabilmektedir. Bunlardan birisi de KDV iadesinin azaltılmasına yönelik tek taraflı işlemlerdir. Bu işlemlerde ortada ödenmesi gereken bir kamu alacağı bulunmasa da iadesi gereken kamu alacağı kısıtlanmıştır.

Örnek vermek gerekirse, ihracat istisnası veya indirimli orana tabi teslimleriniz nedeniyle 10x TL miktarında KDV’nin iadesi için idareye başvurdunuz diyelim. Vergi idaresi vergi incelemesi neticesinde sizin iadeyi 5x’e düşürürse burada dava açma imkanı elde edersiniz. Çünkü söz konusu idari karar menfaatinizi etkilemiştir.

Peki bu durumda nasıl dava açılacak? Vergi inceleme raporunun iptalini istemek ya da iade edilmeyen kısmın stopajdan sonra açılan davalarda olduğu gibi verilmesi istemiyle dava açmak doğru bir çözüm değildir. Bu davalar incelenmeksizin reddedilecektir. Burada iptali istenecek işlem vergi idaresinin size bu durumu yazılı olarak bildirmesiyle tebellüğ ettiğiniz ya da iadeyi gerçekleştirdiği zaman öğrendiğiniz azaltma işlemidir. Azaltma işleminin tarih ve sayısının bulunması da gerekmez. Çünkü iade yapılırken uygulanan fiili tenkis başlı başına idari davaya konu edilebilecek bir idari işlemdir. Ancak tarih ve sayılı bir işlem tebliğ edilmişse tabi ki dava açarken bu ayrıntıları belirtmelisiniz.

Son olarak, idarenin iadeyi geciktirdiği ve vergi inceleme raporundaki azaltmaya muttali olduğunuz durumda da, henüz davalı idarece ödeme yapılmamış olsa bile rapordaki azaltma işlemine (aslında önerisi demek daha doğru olur) dava açmak mümkündür. Bu minvalde örnek olması açısından aşağıdaki Güncel Danıştay kararını paylaşıyorum. Ancak Danıştay bu kararı ile hazırlık işlemi ve idari işlem açısından ayrıma gitmemiş ve genel olarak idari işlem yaklaşımından sapma göstermiştir.

4- VDDK, E:2019/536, K:2019/1231, 25/12/2019
(Katma Değer Vergisi Kanunu, iade talebinin azaltılmasına ilişkin işlem)

Özet: Davacı tarafından, katma değer vergisi iade talebinin, 27/10/2014 tarih ve … sayılı vergi tekniği raporu ile aynı tarihli … sayılı vergi inceleme raporuna dayanılarak azaltılması işlemine karşı dava açılmıştır. Anılan raporlar ile davacının ilgili hesap dönemlerinde gerçek bir emtia teslimine dayanmaksızın düzenlenmiş faturaları kayıtlarına intikal ettiren mükelleflerden mal ve hizmet alımında bulunarak alışları ile ilgili yüklendiği katma değer vergisi tutarlarını iade istemine konu ettiği tespit edilmiştir. Bu mükelleflere yapılan ödemelerde senet ve cirolu çek kullanması nedeniyle bu ödemeler de kabul edilmeyerek iadesi reddedilen tutarların yeniden belirlendiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 134. ve müteakip maddeleri gereğince ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla düzenlenen raporların davacının katma değer vergisi iade tutarını doğrudan etkileyeceği açıktır.

Vergi dairelerinin 213 sayılı Kanunun 30. maddesine göre düzenlenen rapor gereklerini yerine getirmekle yükümlü oldukları göz önüne alındığında, iade tutarlarının bu raporlarla yeniden belirlenmesi işleminin henüz icrai nitelik kazanmadığından bahisle ortada kesin ve yürütülmesi gerekli bir idari işlem olmadığını söylemeye hukuken olanak bulunmamaktadır.

Vergi Mahkemesince maddi olayın yanlış nitelendirilerek davanın, sözü edilen raporların iptali istemiyle açıldığının kabulü ve yazılı gerekçeyle sonuçlandırılmasında hukuka uygunluk görülmemiştir

Bir önceki yazımız olan Vergi Mahkemelerinde Dava Konusu Edilebilecek Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlemler Nelerdir? (Güncel Danıştay Kararı) başlıklı makalemizde danıştay vergi davası ve vergi davası çeşitleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir