Tasdiksiz Deftere Dayalı Beyannamelerin Verilmesi İle Gizleme Suçu Oluşur

Gizleme Suçu Nedir?

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesine göre, varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, cezayı gerektiren fiilin tespiti bakımından gizleme olarak kabul edilir. Aynı maddede söz konusu gizleme eyleminin faili hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı belirtilmiştir.

Gizleme Suçu Oluşması İçin Noter Kaydı Şart Mı?

Bu düzenlemeye göre kural olarak, gizleme eyleminin hapis cezası ile tecziye edilmesi için, ibraz edilmeyen defter ve belgelerin notere tasdik ettirilmiş olması gerekir. Tasdik ettirilmeyen defter ve belgelerin ibraz edilmemesi adli yaptırımı ve dolayısıyla hapis cezasını gerektirmez.

Ancak Yargıtay noter kaydı bulunmasa dahi defter ve belgelere dayanarak vergi beyannameleri verilmiş ise suçun doğduğunu kabul etmektedir. Söz konusu karara aşağıda yer veriyorum:

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 2016/12132 E., 2019/8703 K. sayılı kararı:

“Sanık hakkında 2009 yılına ait defter ve belgeleri usulüne uygun tebligata rağmen ibraz etmediği iddiasıyla “Defter ve belge gizleme” suçundan kamu davası açıldığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359/a-2. maddesinde öngörülen defter ve belgeleri ibraz etmemek suçunun oluşabilmesi için varlığı noter tasdiki, belge basım-teslim formu gibi belgelerle sabit olan defter ve belgelerin incelenmek üzere ibrazının istenmesi gerektiği, Vergi Suçu ve Vergi İnceleme Raporlarında, mükellefin defter tasdik bilgisinin bulunmadığı bildirilmiş ise de, sanığın 07-09/2009 3. dönem Geçici Vergi Beyannamesi, 07-08-09/2009 dönemlerine ilişkin KDV beyannamesi, 07-09/2009 3. dönem Muhtasar Vergi Beyannamesi vermiş olması, sanığın defter tasdik ettirdiği ve belgelerinin bulunduğunu gösterdiğinden, “Defter ve belge gizleme” suçunun sübut bulduğu ve atılı suçtan sanığın cezalandırılması yerine hatalı değerlendirme ile beraat kararı verilmesi,
Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz talepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca hükmünn BOZULMASINA, 03/12/2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.”

Bir önceki yazımız olan Defter Ve Belgelerin Vergi Mahkemesi'ne İbrazı Gizleme Suçunu Ortadan Kaldırır Mı? başlıklı makalemizde defter ve belge ibraz etmeme, defter ve belge ibraz etmeme suçu cezası ve defter ve belgeler ibraz edilmezse danıştay hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir