Danıştay’dan çarpıcı bir karar daha: Sahte fatura karşılığı yapıldığı iddia olunan ödemeler nedeniyle tevsik zorunluluğuna uyulmadığından bahisle özel usulsüzlük cezası kesilmesi ve alışların mahkeme kararıyla gerçek olduğunun ortaya konulması halinde, bu nedenle kesilen özel usulsüzlük cezasının hukuka uygun olmayacağı yönünde güncel VDDK kararı.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU’NUN E: 2019/29, K: 2019/480 sayılı kararı.

TEMYİZ EDEN (DAVALI) :
VEKİLİ :
KARŞI TARAF (DAVACI) :
VEKİLİ :
İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacı adına, 2007 takvim yılı hesap ve işlemlerinin sahte belge kullanımı ile ilgili olarak incelenmesi neticesinde düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden bir kısım emtia alımlarına ilişkin ödemelerini banka ve benzeri finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsik etmediğinden bahisle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır.
Mahkemenin ilk kararının özeti: … Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı kararında aşağıdaki hukuksal nedenler ve gerekçeye yer verilmiştir:
Davacı adına özel usulsüzlük cezasının kesilmesine dayanak teşkil eden 17/10/2011 tarih ve 2011/28 sayılı raporda; davacı şirketin ödemelerini banka ve benzeri finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsik etmediği belirtilmiş olmakla birlikte buna ilişkin tespitlere yer verilmemiştir. Söz konusu ödemelerin sahte faturalar karşılığı yapıldığı belirtilmiş, rapor eki tutanakta da cezayla ilgili olarak bir belirleme yapılmamıştır.
Vergi mahkemesi, yukarıda belirtilen tespitlerden hareketle dava konusu cezanın hukuka uygun olmadığı sonucuna ulaşmış ve cezayı kaldırmıştır.
Daire kararının özeti: Davalı idarenin temyiz istemini inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesinin, 16/05/2016 tarih ve E:2013/1601, K:2016/2204 sayılı kararında aşağıdaki hukuksal nedenler ve gerekçeye yer verilmiştir:
Davacı şirket hakkında düzenlenen inceleme raporunda, gerçek faaliyeti olmadığı ileri sürülen … Limited Şirketi tarafından davacıya düzenlenen faturaların sahte olduğu ve davacının kayıtlarından bu fatura tutarlarının nakit olarak ödendiğinin görüldüğü belirtilmiş ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmesi önerilmiştir.
Rapor uyarınca vergi ziyaı cezalı olarak re’sen tarh edilen katma değer vergisine karşı açılan davada … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla, ihtilaf konusu hizmet ve emtia alımlarına ilişkin faturaları düzenleyen mükelleflerin faaliyetinin gerçek olduğu, dolayısıyla uyuşmazlık konusu faturaların gerçek bir hizmet ve emtia alımını yansıttığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Anılan karar Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 17/11/2015 tarih ve E:2013/3739, K:2015/13795 sayılı kararıyla onanmıştır.
Danıştay Dördüncü Dairesi, uyuşmazlık konusu tüm faturaların gerçeği yansıttığının yargı kararıyla ortaya konulmuş ve bu faturalara ilişkin ödemelerin nakit olarak yapılmış olduğu tespitinden sonra, davacı tarafından 8.000,00 TL’yi aşan ödemelerin Kanunda öngörülen banka veya benzeri finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsik edilme zorunluluğuna uyulmadığından kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşarak kararı bozmuştur.
Daire, davacının karar düzeltme istemini reddetmiştir.
Israr kararının özeti: Mahkeme, aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle ilk kararında ısrar etmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Temyize konu kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ….’NİN DÜŞÜNCESİ : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi yukarıda açıklanan ısrar kararı, aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmuş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, kararın bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1- Davalının temyiz isteminin REDDİNE,
2- … Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının ONANMASINA,
2577 sayılı Kanunun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/07/2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

X – KARŞI OY:

Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının Danıştay Dördüncü Dairesinin kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca bozulması gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

XX – KARŞI OY:

Dosyanın incelenmesinden, davacının 8.000,00 TL ve üzerindeki ödemeleri banka ve benzeri finans kurumları aracılığıyla yaptığı anlaşıldığından temyiz isteminin bu gerekçeyle reddi gerektiği görüşüyle kararın gerekçesine katılmıyorum.

Bir önceki yazımız olan Çiftçilere yapılan anaç koyun ve keçi ile süt desteği ödemeleri doğrudan gelir desteği olduğundan, 193 sayılı Kanunun 94'üncü maddesinin 11/d bendi uyarınca %0 tevkifata tabi olduğu yönünde güncel Danıştay kararı. başlıklı makalemizde çiftçilere yapılan destek ödemesi danıştay, çiftçilere yapılan destek ödemesi stopaj iade davasu ve çiftçilere yapılan destek ödemesi vergi kesintisi hakkında bilgiler verilmektedir.

“Danıştay’dan çarpıcı bir karar daha: Sahte fatura karşılığı yapıldığı iddia olunan ödemeler nedeniyle tevsik zorunluluğuna uyulmadığından bahisle özel usulsüzlük cezası kesilmesi ve alışların mahkeme kararıyla gerçek olduğunun ortaya konulması halinde, bu nedenle kesilen özel usulsüzlük cezasının hukuka uygun olmayacağı yönünde güncel VDDK kararı.” hakkında 1 yorum

  1. gökhan demirli

    Eğer sahte fatura kullanımı varsa gerçek mahiyete baktığımızda bir ödeme de, ödemeyi gerektiren bir durum da yoktur. bu durumda banka vb kurumlar aracılığıyla ödeme yapılmadığından dolayı usulsüzlük cezası kesilmesi yanlıştır.
    Karşı oylardan anladığım kadarıyla denetim elemanınca ödemelerin nasıl yapıldığıyla ilgili de tam araştırma yapılmamış.
    Zaten sahte fatura kullanmadan dolayı vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiği sonucuna varırken bir de özel usulsüzlük cezası istemesi “biri tutmazsa diğeri tutar” durumudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir