Sahte Fatura Suçlamalarında Rapor Değerlendirme Kurulu Mütalaasının Dava Şartı Olması Nedeniyle Dosyada Yer Almamasının Bozma Sebebi Olduğu Yönünde Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı.

11. Ceza Dairesi’nin 2016/5278 E.,  2019/5183 K. sayılı kararı.

1- Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 15.11.2011 tarih ve 2011/23516 esas sayılı iddianamesi ile sanık hakkında “sahte fatura düzenleme” suçundan kamu davası açılmış ise de; atılı suça ilişkin olarak … Denetim Grup Müdürlüğünün 29.09.2011 tarih 8513 sayılı yazısı içeriğinde sanık hakkında Rapor Değerlendirme Komisyonunca düzenlendiği belirtilmiş olan 26.09.2011 tarihli RDK-I/630 sayılı mütalaasının dosya içinde bulunmadığı ve mahkemece mütalaanın getirtilip incelenmeden hüküm kurulmuş olduğu anlaşılmakla; 213 sayılı VUK’nın 367. maddesi gereğince dava şartı olan 26.09.2011 tarih ve RDK-I/630 sayılı mütalaa aslının veya onaylı örneğinin getirtilip dosya içine konularak incelendikten sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Sanığın, suç konusu faturaları düzenlemediğini, 2009 yılında Adana Ceyhan nüfusuna kayıtlı …’nın 10 adet arabası olduğunu bu arabaların satışını kendi üzerine yaparak tescil etmek istediğini bu nedenle …’ya Tarsus 1. Noterliği’nde vekalet verdiğini, …’in bu vekaletname ile kendi adına telefon hatları alarak, şirket açtığını savunması nedeniyle, suçun unsurlarının ve maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespiti için;

a- Suça konu faturalar ve Adana 5. noterliği’nin 22.05.2009 tarih ve … yevmiye numaralı limited şirket hisse devir senedi ve 01.06.2009 tarihli şirket müdürü seçimi ve yetkileri hususuna dair 10 numaralı karar dosya içerisine alınıp, sanığa gösterilerek yazı ve imzaların kendisine ait olup olmadığının sorulması, kendisine ait olmadığını, söylemesi halinde; yazı ve imza örnekleri temin edilerek, faturalardaki ve bahsi geçen noter onaylı şirket hisse devir senedi ve şirket müdür seçimine dair karardaki yazı ve imzaların sanığa ait olup olmadığı konusunda uzman bir kurum veya kuruluştan rapor alınması,

b- Faturalardaki ve diğer belgelerdeki yazı ve imzaların sanığa ait olmadığının anlaşılması halinde ise;

aa) Faturaları kullanan şirket yetkilileri veya kişilerin, özellikle pişmanlıktan yararlanarak mükellef şirketten kullandığı faturaları, KDV beyannamesindeki “indirilecek KDV’lerden” çıkaran…’ün, CMK’nin 48. maddesi uyarınca çekinme hakları hatırlatılarak tanık sıfatıyla dinlenmesi; kendilerinden, sözü edilen faturaları hangi hukuki ilişkiye dayanarak kimden aldıklarının, sanığı tanıyıp tanımadıklarının ve faturaların alınması konusunda sanığın bir iştirakinin bulunup bulunmadığının sorulması,

bb) Şirketin diğer ortağı olan Ayhan Kırmızıdam’ın, CMK’nin 48. maddesi uyarınca çekinme hakları hatırlatılarak tanık sıfatıyla dinlenmesi, fiilen şirketi kimin idare ettiği, sanığı tanıyıp tanımadığı, atılı suç ilişkin bilgi ve görgüsünün bulunup bulunmadığının sorulması,

cc) Şirket adına muhasebe işlemlerini yürüten kişi tespit edilerek, CMK’nin 46/1-c. maddesi uyarınca çekinme hakları hatırlatılarak tanık sıfatıyla dinlenmesi, fiilen şirketi kimin idare ettiğinin, sanıkları tanıyıp tanımadığının sorulması,

Sonucuna göre tüm deliller birlikte tartışılarak sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

c- Kabule göre de;

aa) Aynı takvim yılına ait birden fazla fatura düzenlenmesi halinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği dikkate alınarak, sanık hakkında TCK’nın 43. maddesinin 1. fıkrasının uygulanması gerekirken, fatura sayısının temel cezanın alt sınırından uzaklaşılmasında gözetilmesi,

bb) Hükümden sonra 24/11/2015 tarih ve …… sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08/10/2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile, … sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması, Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, … sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken … sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 30.05.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir önceki yazımız olan Sanığın Faturaları Düzenleyenin Ve Belgelerdeki İmzaların Kendisine Ait Olmadığını Söylemesi Halinde, Şahsına Ait Yazı Ve İmza Örneklerinin Temin Edilmesi ve Bilirkişiye Mukayese Ettirilmesi, İmzaların Sanığa Ait Olmadığının Anlaşılması Halinde, Faturaları Kullananların Tanık Olarak Dinlenmesi, Sanığı Tanıyıp Tanımadıklarının, Faturaları Kimden Aldıklarının Ve Sanığın Fatura Alınmasına Katkısının Sorulması, Yine Şirket Muhasebecisinin Tanık Olarak Dinlenerek Sanığı Tanıyıp Tanımadığı ve Şirket Yetkililerinin Kimler Olduğunun Sorulması Gerektiği Yönünde Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı. başlıklı makalemizde sahte fatura ceza davası, sahte fatura ceza davası emsal karar ve sahte fatura cezası hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir