Vergileme Konusu Olmayan Bir İşlem Dikkate Alınarak Resen Salınan Vergiye Karşı, Tarhiyat (İhbarname) Aşamasında Dava Açılmamış ve Tarhiyat Kesinleşmiş Olsa Dahi, Söz Konusu Hukuka Aykırılığın Borcun Bulunmadığı Kapsamında Bir İtiraz Olarak Değerlendirilip Ödeme Emri Yargılamasında Dikkate Alınabileceğine Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU’NUN 17.04.2019 Gün ve Esas No: 2018/837, Karar No : 2019/305 sayılı kararı.

TEMYİZ EDEN (DAVALI) :
VEKİLİ :
KARŞI TARAF (DAVACI) :
VEKİLİ :
İSTEMİN KONUSU : …Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Kantin işletmeciliği yapan davacı adına, okul aile birliğinden kiraladığı kantin için ödediği kira bedeli üzerinden katma değer vergisi tevkifatı yapmaması ve beyan etmemesi nedeniyle, takdir komisyonu kararı uyarınca, 2011 yılının Kasım dönemi için re’sen salınan katma değer vergisi, tekerrür hükümleri uygulanmak suretiyle kesilen vergi ziyaı cezası ile gecikme faizinin tahsili amacıyla düzenlenen 14/05/2013 tarih ve … takip numaralı ödeme emrinin iptali istemiyle dava açılmıştır.
Mahkemenin ilk kararının özeti: …Vergi Mahkemesi, …. tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; verginin doğmasını engelleyen kesin ve açık durumlarla ilgili iddiaların 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58. maddesi uyarınca böyle bir borcun olmadığı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, davacının okul aile birliğinden işletme hakkını devraldığı kantin için ödediği kira tutarları üzerinden sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi tevkif edip 2 nolu KDV beyannamesiyle beyan etmesi gerektiği halde beyan etmediğinin tespit edilmesi nedeniyle takdir komisyonu kararına istinaden davacı adına re’sen salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin 06/11/2012 tarihinde davacının iş yeri adresinde bizzat kendisine tebliğ edildiği, tahakkuk eden söz konusu cezalı tarhiyatın gecikme faizi ile birlikte vadesinde ödenmemesi üzerine tahsili amacıyla dava konusu ödeme emrinin düzenlendiği, iktisadi işletmeye dahil olmayan, ticari faaliyet kapsamında bir teslim ve hizmet de sayılmayan kantin kiralama işlemi karşılığında yapılan ödemelerin katma değer vergisine tabi olmadığı, verginin doğmasını engelleyen bu durumun borcun yokluğu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle ödeme emrini iptal etmiştir.
Daire kararının özeti: Davalı idarenin temyiz istemini inceleyen Danıştay Üçüncü Dairesi, 30/05/2017 tarih ve E:2014/3071, K:2017/4280 sayılı kararıyla; davacı adına, takdir komisyonu kararı uyarınca re’sen salınıp, 06/11/2012 tarihinde tebliğ edilen ve yasal süre içinde dava konusu edilmeyerek kesinleşen vergi ve cezalar ile bunlar üzerinden hesaplanan gecikme faizinin ödeme emri ile istenebilir hale geldiğinin tartışmasız olduğu, 6183 sayılı Kanunun 58. maddesinde ödeme emrine karşı ileri sürülebilecek itiraz sebeplerinin sınırlı olarak sayıldığı, okul aile birliğinin kantini kiraya vermesinin ticari faaliyet kapsamında değerlendirilemeyeceği yolundaki iddianın, ancak cezalı vergiye karşı açılan davada incelenmesinin mümkün olduğu, bu nedenle, davacı iddialarının, borcun bulunmadığı iddiası kapsamında değerlendirilmesi suretiyle ödeme emrinin iptali yolunda verilen kararda hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle kararı bozmuştur.
Israr kararının özeti: Mahkeme, aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle ilk kararında ısrar etmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ …’İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, ısrar kararının dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçe karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından, istemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi yukarıda açıklanan ısrar kararı, aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmuş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, kararın bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1- Davalının temyiz isteminin REDDİNE,
2- ….Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının ONANMASINA,
2577 sayılı Kanunun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/04/2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

X – KARŞI OY:

Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının Danıştay Üçüncü Dairesinin kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca bozulması gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

Bir önceki yazımız olan Geçici Verginin Kaçakçılık Fiiliyle De Olsa Ziyaa Uğratılması Halinde Kesilecek Vergi Ziyaı Cezasının Bir Katı Aşamayacağına Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı. başlıklı makalemizde danıştay geçici vergi içtihat, danıştay güncel içtihatlar ve danıştay sahte fatura hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir