Kayıt Ve Beyan Dışı Bırakıldığı Sabit Olan Kurum Kazancının, Sermayeye İlave Edildiği Ya Da Herhangi Bir Şekilde Tasarrufa Konu Edildiği Hususlarının Davacı Tarafça İspatlanamaması Halinde, Kayıt Dışı Matrah Farkından Kurumlar Vergisi Düşüldükten Sonra Kalan Kısmın İşletmeden Çekilerek Ortaklara Dağıtıldığının Kabul Edilmesi Gerektiği Yönünde Güncel Danıştay VDDK Kararı.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU’NUN 27.03.2019 Gün, Esas No: 2018/1048, Karar No: 2019/268

TEMYİZ EDEN (DAVACI) :
VEKİLİ :
KARŞI TARAF (DAVALI) :
VEKİLİ :
İSTEMİN KONUSU : ….Vergi Mahkemesinin, …. tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacı adına, gerçek bir emtia teslimine dayanmaksızın düzenlenmiş faturaların kayıtlara dahil edilmesi ve bir kısım hasılatın kayıt ve beyan dışı bırakılması yolunda düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca, 2011 yılının Nisan dönemi için re’sen salınan gelir (stopaj) vergisi ile sahte fatura kullanımından kaynaklanan kısım için üç kat, kayıt ve beyan dışı bırakılan hasılattan kaynaklanan kısım için bir kat olarak kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır.

Mahkemenin ilk kararının özeti: … Vergi Mahkemesi, … tarih ve E:.., K:… sayılı kararıyla; Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesinin 2. fıkrası ile 94. maddesinin 2. fıkrasının (6/b-i) bendi uyarınca, kurum kazancından hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra geriye kalan şirket ortaklarının kâr payları üzerinden gelir vergisi tevkifatının yapılması gerektiği, davacı adına aynı nedenle salınan 2010 yılına ilişkin kurumlar vergisine karşı açılan dava Mahkemelerinin … tarih ve E:…, K:…sayılı kararı ile reddedildiğinden, dava konusu cezalı tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir.

Daire kararının özeti: Davacının temyiz istemini inceleyen Danıştay Dokuzuncu Dairesi, 30/10/2017 tarih ve E:2016/9162, K:2017/7299 sayılı kararıyla; gelir vergisi tevkifatı yapılabilmesi için kurum kazancından doğan kârın ortaklara dağıtılmış olması gerektiği, bir kısım hasılatın kayıt ve beyan dışı bırakılması sonucunda elde edilen kârın ortaklara dağıtıldığına ilişkin olarak inceleme elemanı ya da idarece yapılmış bir tespit bulunmadığından cezalı gelir (stopaj) vergisinde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle kararı bozmuş; davalı idare tarafından yapılan kararın düzeltilmesi istemini, 20/06/2018 tarih ve E:2018/2696, K:2018/4562 sayılı kararıyla reddetmiştir.

Israr kararının özeti: … Vergi Mahkemesi, … tarih ve E:…, K:…sayılı kararıyla; …Vergi Mahkemesi kararındaki hukuksal nedenler ve gerekçeye ek olarak; davacı şirket adına 2010 yılı için re’sen salınan bir kat ve üç kat vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi ve özel usulsüzlük cezasına karşı açılan davada; Mahkemelerince bir kat vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi yönünden davanın reddine ilişkin hüküm fıkrasına yöneltilen davacı temyiz isteminin Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 30/10/2017 tarih ve E:2016/9188, K:2017/7294 sayılı kararı ile reddedildiği, bu durumda kayıt ve beyan dışı bırakıldığı mahkeme kararıyla ortaya konulan kurum kazancının, sermayeye ilave edildiği ya da herhangi bir şekilde tasarrufa konu edildiği hususlarında herhangi bir iddiada bulunulmadığından, inceleme sonucu bulunan matrah farkından kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmın işletmeden çekilerek ortaklara dağıtıldığının kabul edilmesi gerektiği, ayrıca, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun, 07/02/2018 tarih ve E:2017/648, K:2018/69 sayılı kararının da bu yönde olduğu gerekçesiyle ilk kararda ısrar etmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Kârın ortaklara dağıtıldığı yolunda inceleme elemanı veya vergi dairesince yapılmış somut bir tespit bulunmadığı ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Şirketin aktif değerlerinde kayıt dışı bırakıldığı tespit edilen tutara karşılık herhangi bir artış olmaması nedeniyle, bu kısmın fiilen ortaklara dağıtıldığının kabulü gerektiği, bu nedenle yapılan tarhiyatın hukuka uygun olduğu savunulmaktadır.
DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ … DÜŞÜNCESİ : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, ısrar kararının dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçe karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından, istemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi yukarıda açıklanan ısrar kararı, aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmuş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, kararın bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1- Davacının temyiz isteminin REDDİNE,
2- …Vergi Mahkemesinin, …tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının ONANMASINA,

2577 sayılı Kanunun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/03/2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

X – KARŞI OY:

Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının Danıştay Dokuzuncu Dairesinin kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca bozulması gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

Bir önceki yazımız olan Kayıt Dışı Araç Alım-Satım Faaliyetinde Bulunulduğundan Bahisle Komisyonca Matrah Takdiri Yapılırken, Araçları Satın Alan Kişiler Nezdinde Karşıt İnceleme Yapılmadan Yalnızca Kasko Bedeli Esas Alınarak Belirlenen Matrah Üzerinden Yapılan Cezalı Tarhiyatlarda Yasal İsabet Bulunmadığına Yönelik Güncel Danıştay VDDK Kararı. başlıklı makalemizde danıştay araç alım satım kayıt dışı, danıştay güncel içtihatlar ve danıştay vergi dava daireleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir