Sahte Fatura Kullanıldığı İddiasıyla Düzenlenen Vergi İnceleme Raporlarında, Fatura Alınmadığı Veya Verilmediğine Dair Hukuken Geçerli Herhangi Bir Tespit Olmaksızın VUK 353/1. Fıkrası Uyarınca Kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarının Hukuka Uygun Olmayacağına Dair Danıştay Kararı.

D A N I Ş T A Y VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU’NUN 17.04.2019 Gün, Esas No 2018/936, Karar No: 2019/301 sayılı kararı.

TEMYİZ EDEN (DAVALI) :
VEKİLİ :
KARŞI TARAF (DAVACI) :
İSTEMİN KONUSU : ….Vergi Mahkemesinin,… tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacı adına, gerçek bir emtia teslimine dayanmaksızın düzenlenmiş faturaları kayıtlarına dahil etmesi nedeniyle 2006 yılının Kasım, 2007 yılının Ocak, Şubat, Mayıs ve Aralık, 2008 yılının Nisan dönemleri için re’sen salınan katma değer vergisi, bir kat tutarında kesilen vergi ziyaı cezası ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353. maddesinin 1. fıkrası uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır.
Mahkemenin ilk kararının özeti: … Vergi Mahkemesi, …. tarih ve E:…, K:…sayılı kararıyla; …Limited Şirketi hakkındaki tespitlerin, davacıya düzenlenen faturaların sahte olduğunun kabulü için yeterli görülmediği, …Anonim Şirketi hakkında düzenlenen vergi tekniği raporundaki, mücbir sebep hali bulunmadığı halde defter ve belgelerin ibraz edilmediği, birbirinden bağımsız ve farklı iş kollarındaki faaliyetleri yürütebilecek donanım, ihtisas, organizasyon ve kapasiteye sahip olmadığı, belge basım bilgisi bulunmayan değişik sıra numaralı faturaların düzenlendiği ve fatura tutarlarının beyan edilen matrahların üzerinde olduğu yolundaki tespitler ile …Limited Şirketi hakkındaki tespitler uyarınca bu mükelleflerin düzenlediği faturaların sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge niteliğinde olduğu sonucuna varıldığı, fatura alınmadığı ve verilmediğine dair herhangi bir tespit olmaksızın kesilen özel usulsüzlük cezasında yasal isabet bulunmadığı gerekçesiyle cezalı tarhiyatı azaltmış, özel usulsüzlük cezasını kaldırmıştır.
Dairenin ilk kararının özeti: Tarafların temyiz istemlerini inceleyen Danıştay Dokuzuncu Dairesi, 18/11/2014 tarih ve E:2011/3756, K:2014/8392 sayılı kararıyla; taraflarca ileri sürülen iddiaların, kararın, … Limited Şirketinin düzenlediği faturalar ile özel usulsüzlük cezasına ilişkin hüküm fıkralarının bozulmasını gerektirecek durumda görülmediği, …Limited Şirketi hakkındaki tespitlerden düzenlediği faturaların sahte olduğu sonucuna varıldığı, …Anonim Şirketi hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda, 18/06/2004 tarihinde iş yeri adresinde yapılan yoklamada, iş yerinin büro olarak kullanıldığı, depo veya şubesinin olmadığı, toptan temizlik maddeleri alım ve satım işinin yapılacağının beyan edildiği, 13/06/2004 tarihinde yapılan yoklamada, işyerinin 20 m² olduğu, bir adet kullanılmış çekyat bulunduğu, 07/06/2005 tarihinde yapılan yoklamada, çevrede tanınmadığı, 12/06/2006 tarihinde yapılan yoklamada, hidrolik hijyen ve tekstil kimyaları ticaretine devam edildiği, iş yerinin 20 m² olduğu, 3 işçi çalıştırdığı, başka bir adreste deposu olduğunun beyan edildiği, 22/12/2006 tarihinde yapılan yoklamada aynı hususların tespit edildiği, 31/01/2007 tarihinde tasfiyeye girdiği, belge basım izninin bulunduğu, beyannamelerini verdiği, tahakkuk eden vergilerin bir kısmını ödediği, mal aldığı bazı firmalar hakkında olumsuz tespitler bulunduğu ve 2005 yıllına ilişkin defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmediği tespitlerine yer verildiği, ihtilaflı dönemlerde adresinde bulunan, iş yerinde faaliyet konusuyla ilgili emtia olan ve sahte fatura ticareti yaptığı yönünde somut bir tespit bulunmayan … Anonim Şirketinin davacıya düzenlediği faturaların sahte olmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle, kararın, … Limited Şirketinin düzenlediği faturalar ile özel usulsüzlük cezasına ilişkin hüküm fıkrası yönünden temyiz istemini reddetmiş, …. Anonim Şirketi ile … Limited Şirketinin düzenlediği faturalara ilişkin hüküm fıkralarını bozmuş; davalı idarenin karar düzeltme istemini reddetmiştir.
Mahkemenin ikinci kararının özeti: …Vergi Mahkemesi, …. tarih ve E:…, K:…. sayılı kararıyla; Mahkemelerince verilen kararın, … Limited Şirketinin düzenlediği faturalar ile özel usulsüzlük cezasına ilişkin hüküm fıkralarının kesinleştiğini saptadıktan ve … Anonim Şirketi hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda yer alan tespitlere yer verdikten sonra, ihtilaflı dönemlerde adresinde bulunan, iş yerinde faaliyet konusuyla ilgili emtia olan ve sahte fatura ticareti yaptığı yönünde somut bir tespit bulunmayan … Anonim Şirketinin davacıya düzenlediği faturaların sahte olmadığı sonucuna varıldığı, …. hakkındaki tespitlerden düzenlediği faturaların sahte olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle, … Anonim Şirketinin düzenlediği faturalardan kaynaklanan tarhiyatı kaldırmış, … Limited Şirketinin düzenlediği faturalardan kaynaklanan tarhiyat yönünden davayı reddetmiştir.
Dairenin ikinci kararının özeti: Davalı idarenin temyiz istemini inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi, 20/12/2017 tarih ve E:2017/995, K:2017/8789 sayılı kararıyla; …Anonim Şirketi hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda; 01/06/2004 tarihi itibarıyla mükellefiyet tesis edilen şirketin, enerji tasarrufu işi ile uğraştığı, 18/06/2004 tarihli yoklamayla enerji tasarrufu işini terkederek toptan temizlik malzemeleri pazarlama işine başladığının tespit edilmesine karşın, düzenlediği faturaların uğraş alanından farklı olarak makine yedek parça, medikal sarf malzemeleri, inşaat kerestesi, çimento, saç, galvaniz, boya ve dekorasyon işçiliği, tekstil, reklam ve organizasyon, matbaa ve kırtasiye, ayakkabı sanayi, demir çelik sanayi, hırdavat ve orman ürünleri, sözlü ve yazılı tercüme gibi alanlara ilişkin olduğu, birbirinden bağımsız ve farklı iş kollarındaki faaliyetleri yürütebilecek donanım, ihtisas, organizasyon ve kapasiteye sahip olmadığı, mal ve hizmet alımı yaptığı firmalar hakkında sahte ve yanıltıcı belge düzenlendiği yolunda vergi tekniği raporlarının bulunduğu, defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmediği, 2004 ilâ 2006 yıllarına ait kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerini verdiği, Ocak 2004 ilâ Ocak 2007 dönemlerinde toplam 21.410.865,00 TL katma değer vergisi matrahı beyan ettiği, 12/06/2006 ve 22/12/2006 tarihlerinde yapılan yoklamada, faaliyete devam edildiği, şube ve deposunun bulunmadığı, üç işçi çalıştırıldığının tespit edildiği, düzenlenen faturalar arasında, belge basım bilgisi bulunmayan değişik sıra numaralı faturaların da bulunduğu, seri ve sıra numarası birbirini takip etmeyen faturalar ile ilgili dönemlerde beyan edilen matrahlar arasında farklılık bulunduğu, beyan edilen matrahların üzerinde fatura düzenlendiği tespitlerine yer verildiği, bu tespitlerin değerlendirilmesinden, anılan şirketin davacı adına düzenlediği faturaların sahte olduğu sonucuna varıldığı gerekçesiyle, kararın, … Anonim Şirketinin düzenlediği faturalara ilişkin hüküm fıkrasını bozmuştur.
Israr kararının özeti: Mahkeme, bir önceki kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçeye ek olarak; Danıştay uygulamalarına göre, mahkeme kararının Danıştay tarafından bozulması halinde, mahkemece bu karara uyulmak suretiyle verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularının, ancak bozma esaslarına uyulup uyulmadığı yönünden incelenmesinin mümkün olduğu, kaldı ki, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasıyla bu uygulama kanun hükmüne dönüştürülerek, “Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesi, bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılır.” hükmüne yer verildiği, belirtilen uygulama ve yasa hükmü nedeniyle, bakılan davada bozmaya uyulmasının hukuken mümkün bulunmadığı gerekçesiyle bozulan hüküm fıkrası yönünden ısrar etmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Gerçek bir emtia teslimine dayanmaksızın düzenlenmiş faturaları kayıtlarına dahil etmesi nedeniyle davacı adına yapılan cezalı tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ …’İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, ısrar kararının dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçe karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından, istemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi yukarıda açıklanan ısrar kararı, aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmuş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, kararın bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir.
KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1- Davalının temyiz isteminin REDDİNE,
2- …. Vergi Mahkemesinin,…. tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının ONANMASINA,
2577 sayılı Kanunun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir önceki yazımız olan Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanılması Halinde, Belgelerin Kaydedildiği Vergilendirme Dönemine Bakılmaksızın, Devreden Yönünden Düzeltilen Dönemler De Dahil Olmak Üzere, Tarh Edilecek Katma Değer Vergileri Üzerinden Üç Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Gerektiğine Dair Güncel VDDK Kararı. başlıklı makalemizde danıştay kararları vddk, devreden kdv sahte fatura ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ve sahte belge kdv danıştay hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir