Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanılması Halinde, Belgelerin Kaydedildiği Vergilendirme Dönemine Bakılmaksızın, Devreden Yönünden Düzeltilen Dönemler De Dahil Olmak Üzere, Tarh Edilecek Katma Değer Vergileri Üzerinden Üç Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Gerektiğine Dair Güncel VDDK Kararı.

D A N I Ş T A Y VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU’NUN 12.06.2019 Gün, Esas No: 2018/1069, Karar No: 2019/375 sayılı kararı.

TEMYİZ EDEN (DAVALI) :
VEKİLİ :
KARŞI TARAF (DAVACI) :
İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının davanın kısmen kabulü yolundaki ısrar hükmünün temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacı adına, 2011 takvim yılı defter ve belgelerinin katma değer vergisi yönünden incelenmesi neticesinde düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden, gerçek bir emtia teslimine dayanmaksızın düzenlenmiş faturalarda yer alan katma değer vergisinin indiriminin reddi sonucunda 2011/Aralık döneminden devreden katma değer vergisinin bulunmadığının tespit edilmesi suretiyle yeniden oluşturulan beyan tablosu uyarınca 2012/Haziran ilâ Ağustos dönemlerine ilişkin olarak re’sen tarh edilen katma değer vergileri ile üç kat kesilen vergi ziyaı cezalarının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır.
Mahkemenin ilk kararının özeti: … Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı kararında aşağıdaki hukuksal nedenler ve gerekçeye yer verilmiştir:
Davacı şirket adına 2011 yılına ilişkin olarak yapılan cezalı tarhiyatların kaldırılması istemiyle açılan davada … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:… K:… sayılı kararı ile davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine ve tarhiyatların tadilen tasdikine karar verilmiştir.
Bu durumda, davacının 2012 yılına ilişkin katma değer vergisi beyanlarının da anılan karar doğrultusunda düzeltilmesi ve davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmesi gerekmektedir.
Cezalı tarhiyata dayanak alınan faturaların 2011 yılı içerisinde kullanılmış olması, 2012 yılında sahte fatura kullanımının söz konusu olmaması ve 2011 yılına ilişkin tarhiyatlar için üç kat vergi ziyaı cezası kesilmesi karşısında, davanın reddi ile hukuka uygunluğuna hükmedilen tarhiyatlara ilişkin vergi ziyaı cezalarının tek kata indirilmesinin hakkaniyete uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Vergi mahkemesi bu gerekçeyle cezalı tarhiyatı azaltmıştır.
Daire kararının özeti: Davalı idarenin temyiz istemini inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi, 31/10/2017 tarih ve E:2016/1853, K:2017/7220 sayılı kararında aşağıdaki hukuksal nedenler ve gerekçeye yer vermiştir:
Davacı adına 2011/Ocak ilâ Ağustos ve Aralık dönemlerine ilişkin olarak re’sen tarh edilen katma değer vergileri ile üç kat kesilen vergi ziyaı cezalarının kaldırılması istemiyle açılan davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine dair … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının kabule ilişkin hüküm fıkrası davalı idarece temyiz edilmiştir.
Danıştay Dördüncü Dairesi 31/10/2017 tarih ve E:2016/1850, K:2017/7219 sayılı kararı ile temyiz isteminin özel usulsüzlük cezasına ilişkin kısmını reddetmiş, vergi ziyaı cezalı tarhiyata ilişkin kısmını ise kabul edilerek kararın bu kısmını bozmuştur.
Mahkemece söz konusu bozma kararı üzerine oluşan hukuki durum dikkate alınmak suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.
Vergi ziyaı cezasının bir katı aşan kısmının kaldırılmasına yönelik temyiz istemi yönünden de; muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı anlaşılan davacı adına cezalı tarhiyata neden olan faturaları kullandığı vergilendirme dönemine bakılmaksızın tarh edilen verginin üç katı tutarında ceza kesilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından kararın bozulması gerekmektedir.
Israr kararının özeti: Mahkeme, aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle ilk kararının vergi zıyaı cezasına ilişkin hüküm fıkrasında ısrar etmiş, diğer yönlerden ise bozma kararına uyarak karar vermiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Üç kat kesilen vergi ziyaı cezası açık yasa hükmü gereği olduğundan aksi yöndeki ısrar kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ…’NİN DÜŞÜNCESİ : Temyizen incelenen kararın ısrar hükmünün, Danıştay Dördüncü Dairesinin kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Danıştay Dördüncü Dairesinin yukarıda yer verilen kararının dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçeyle mahkeme kararının davanın kısmen kabulü yolundaki ısrar hükmünün bozulması gerekmektedir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1- Davalının temyiz isteminin KABULÜNE,
2- … Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının davanın kısmen kabulü yolundaki ısrar hükmünün BOZULMASINA,
3- Yeniden verilecek kararda karşılanacağından, yargılama giderleri hakkında hüküm kurulmasına gerek bulunmadığına,
2577 sayılı Kanunun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/06/2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

X – KARŞI OY:

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçe karşısında vergi mahkemesi kararının davanın kısmen kabulü yolundaki ısrar hükmünün bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından, istemin reddi gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

Bir önceki yazımız olan Cezaya İlişkin Bir Hükmün Değiştirilmesi Halinde Failin Lehine Olan Ceza Hükmünün Uygulanacağı Yolundaki Genel Ceza Hukuku Prensibinin, Ödeme Emrine Karşı Açılan Davalarda, Ödeme Emrine Konu Cezalar İçin De Dikkate Alınabileceğine Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı. başlıklı makalemizde danıştay ödeme emri, danıştay özel usulsüzlük cezası ve danıştay vergi davası hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir