Bir Ticaret Şirketinin Kayıt ve Beyan Dışı Bırakılan Kazancının Yasal Defter ve Bilanço Kayıtlarına Göre Kurum Bünyesinde Bulunmadığı Anlaşıldığında, Bu Kazancın Kâr Olarak Ortaklara Dağıtıldığının Kabulü Gerektiği, Aksinin İspat Külfetinin Mükellef Kuruma Ait Olduğuna Yönelik Güncel Danıştay VDDK Kararı.

D A N I Ş T A Y VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU’NUN 39.01.2019 Tarih, Esas No: 2018/1172, Karar No: 2019/64 sayılı kararı.

TEMYİZ EDEN (DAVACI) :
VEKİLİ :
KARŞI TARAF (DAVALI) :
İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin, …. tarih ve E:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem : Temizlik ve dekorasyon hizmetleri sunan davacı şirket adına, 2005 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu alımlarının bir kısmını sahte faturalarla belgelendirmesi, bir kısım hasılatı için belge düzenlememesi suretiyle kayıt ve beyan dışı bırakılan kurum kazancının ortaklara dağıtıldığı kabul edilerek, 2006 yılı Nisan dönemi için re’sen salınan gelir (stopaj) vergisi ile tekerrür nedeniyle artırılarak kesilen bir kat vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır.

Mahkemenin ilk kararının özeti : Matrahın somut bir tespite dayanmadığı gerekçesiyle dava konusu tarhiyatın kaldırılması yolundaki kararın, Danıştay Üçüncü Dairesinin, 03/03/2014 tarih ve E:2011/2002, K:2014/873 sayılı kararıyla; gelir (stopaj) vergisinin matrahı yönünden bağlı olduğu ve davacı adına aynı nedenle salınan kurumlar vergisinin kaldırılması yolundaki vergi mahkemesi kararının, Dairelerinin 03/03/2014 tarih ve E:2011/1999, K:2014/870 sayılı kararıyla bozulduğu ve sözü geçen bozma kararı uyarınca verilecek kararın sonucunun dava konusu tarhiyatı etkileyeceği gerekçesiyle bozulması üzerine dosyayı inceleyen … Vergi Mahkemesi, … tarih ve E:… sayılı kararıyla; Mahkemelerinin … tarih ve E:… sayılı kararıyla, davacı adına 2005 yılı için re’sen salınan kurumlar vergisi yönünden dava reddedildiğinden, kurumlar vergisi matrahına bağlı olan bir kat vergi ziyaı cezalı gelir (stopaj) vergisinde de hukuka aykırılık görülmediği, tekerrür hükmünün uygulanmasını gerektiren şartların gerçekleşmediği gerekçesiyle, bir kat vergi ziyaı cezalı gelir (stopaj) vergisi yönünden davayı reddetmiş, vergi ziyaı cezasının tekerrüre ilişkin kısmını kaldırmıştır.

Daire kararının özeti : Davacının temyiz istemini inceleyen Danıştay Dokuzuncu Dairesi, 14/12/2017 tarih ve E:2016/8529, K:2017/9469 sayılı kararıyla; kayıt ve beyan dışı bırakıldığı ileri sürülen kârın ortaklara dağıtıldığına ilişkin somut tespit bulunmadığı gerekçesiyle, kararın, bir kat vergi ziyaı cezalı gelir (stopaj) vergisi yönünden davanın reddine ilişkin hüküm fıkrasını bozmuştur.

Israr kararının özeti : Mahkeme; ortaklarından ayrı bir kişiliğe sahip olan sermaye şirketlerinin asıl amacı, kazanç elde etmek ve bu kazancı ortaklarına dağıtmak olduğuna göre, bir kurumun kayıt ve beyan dışı bir kazancının bulunduğu ve bu kazancın yasal defter ve bilanço kayıtları ile kurum bünyesinde bulunduğunun ispat edilemediği durumlarda, söz konusu kazancın, yasal prosedür uygulanmadan ortaklara dağıtıldığının kabulü gerektiği, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3/B maddesinde yer alan “İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir.” hükmü dikkate alındığında, kayıt ve beyan dışı bırakılan kazancın kurum bünyesinde kaldığı ve elde edildiği dönemde ortaklara dağıtılmadığı hususunun ispat külfetinin, hayatın olağan akışına aykırı olan bu durumu iddia eden mükellef kuruma ait olduğu, Mahkemelerinin … tarih ve E:… sayılı kararıyla, davacı adına 2005 yılı için re’sen salınan kurumlar vergisi yönünden davanın reddedildiği ve davacı şirket tarafından, kayıt ve beyan dışı bırakılan kazancın yasal defter ve bilanço kayıtları ile kurum bünyesinde bulunduğunun ispat edilemediği gerekçesiyle ilk kararının bozulan hüküm fıkrası yönünden ısrar etmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Vergi inceleme raporu eki tutanak esas alınmak suretiyle, başkaca bir araştırma yapılmaksızın ve delil sunma hakkı tanınmaksızın davanın reddedilmesinin adil yargılama hakkına aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …’İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, ısrar kararının dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçe karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından, istemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi yukarıda açıklanan ısrar kararı, aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmuş olup temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, kararın bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1- Davacının temyiz isteminin REDDİNE,
2- … Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…. sayılı ısrar kararının ONANMASINA,
2577 sayılı Kanunun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30/01/2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

X – KARŞI OY:
Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının Danıştay Dokuzuncu Dairesinin kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca bozulması gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

Bir önceki yazımız olan Tasfiye İle Tüzel Kişiliği Sona Eren Şirketler Adına İhbarname ya da Ödeme Emri Düzenlenemeyeceğine Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı. başlıklı makalemizde anonim şirket vergi borcu, danıştay anonim şirket vergi ve danıştay limited şirket vergi hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir