Vergi Dava Dilekçesinin En Yalın Hali

Vergi mahkemesinde açılacak davalarda kullanılabilecek usule uygun dilekçenin en basit hali aşağıda gösterildiği gibidir. Bunun yanında usule uygun düzenlenmeyen dilekçelerle açılan davalarda karşılaşılan problemlerin ilki, dava dilekçesinin 2577 sayılı Kanun ile idari yargı yerleşik içtihatlarına uygun olmaması nedeniyle reddedilmesidir. Dava dilekçenizin mahkemece ilk incelemeden sonra reddedilmesi halinde, tekrar reddedilmemesi ve aynı hata nedeniyle davanın ret ile sonuçlanmaması için kaleme alacağınız ikinci dilekçe (yenileme dilekçesi) birincisinden daha önemlidir. Bunun yanında yenileme dilekçesi verilirken mahkemenin dilekçe ret kararında belirttiği yanlışlığın ya da eksikliğin yeni dilekçede giderilmesine, dilekçenin yenileme dilekçesi olduğunun vurgulanmasına ve dilekçesi reddedilen davanın esas numarasına yenileme dilekçesinde yer verilmesine de dikkat edilmesi gerekir.

Vergi dava dilekçesi örneği:

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

 1. Dava dilekçesi ve ekleri davalı idare sayısından 1 fazla olması gerekmektedir. (en az iki nüsha)
 2. Dava konusu edilen işlem (ihbarname, ödeme emri, vs.) birer suretleri dilekçeye eklenmelidir.
 3. Dava dilekçelerinde gereksiz ayrıntıya girmeksizin istemin açık ve anlaşılır olması, davanın konusu ile sonuç kısmının aynı olması ve tüm dilekçe nüshalarının imzalı olması gerekmektedir.
 4. Tüzel kişi adına açılan davalarda, dilekçeyi imzalan şahısın tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösterir dava açma tarihi itibariyle güncel imza sirkülerinin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.
 5. Gümrük vergisi ve buna bağlı para cezalarına karşı dava açılırken, yapılan ek tahakkukun, alınan para cezası kararının tebliğ tarihleri belirtilmeli, bu kararlara vaki itiraz sonucu verilen başmüdürlük kararı dilekçeye eklenmeli tebliğ tarihi belirtilmelidir.
 6. Dilekçelerde; tarafların ve varsa avukatının adı, soyadı, unvanı, tebligat adresi ve T.C. Kimlik Numaralarının belirtilmesi zorunlu olduğundan bu hususlara dikkat edilmesi,
 7. Mahkemeye verilen dilekçelerde avukat tarafından açılan davalarda baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.
 8. Dilekçelerde Duruşma talebi varsa, bu talebin dilekçenin görünür bir yerine ve belirgin olarak yazılması gerekmektedir.
 9. Davanın öncesinde bir dilekçe red kararı var ve dava bu dilekçe red kararı üzerine yenileme suretiyle açılıyor ise, bu hususun yeni yazılan dilekçede belirtilmesi ve havaleyi yapan hakime mutlaka söylenmesi, dilekçe ret kararın yenileme dilekçesine eklenmesi,
 10. Veznede, yalnızca harç tahsilatı, posta pulu gideri, dosya ile ilgili istenen diğer tahsilatlar ve dosya gömleği tahsilatı yapıldığının, veznenin bunun dışında bir yetki ve görevi bulunmadığının bilinmesi,
 11. Şehir dışına gönderilecek davalar için postaneden yapılacak posta havalelerinin, dekontların bir nüshasının ibraz edilmesi,
 12. Mahkemeden idari işlem niteliğinde karar istenmemeli,
 13. Yürütmenin durdurulması talep edilirken 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/3. maddesinin dikkate alınması.
 14. Açılmış veya açılacak her türlü davada, davacı veya avukatı dışındaki kişilerin, dosyalar üzerinde herhangi bir işlem yapabilme yetkilerinin bulunmadığının da gözden uzak tutulmaması gerekmektedir.

Bir önceki yazımız olan Vergi Hatası Düzeltme Dilekçesi Örneği başlıklı makalemizde düzeltme dilekçesi örneği, düzeltme şikayet başvurusu ve örnek vergi hatası düzeltme dilekçesi hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir