Vergi Mahkemesi Kararına Karşı İstinaf Yoluna Nasıl Başvurulur? İstinaf Dilekçesi Nasıl Yazılır? Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bu nedenle ilk derece mahkemesi kararlarına karşı doğrudan Danıştay’da temyiz incelemesi yapılması istenemez. Temyiz istemi vergi yargısında genel olarak ancak bölge idare mahkemesince verilen kararlara karşı istenebilir. Hemen belirtmek gerekir ki, istinaf başvurusuna konu olacak kararlara karşı yapılan kanun yolu (temyiz) başvurularında dilekçelerdeki hitap ve istekle bağlı kalınmaksızın dosyalar bölge idare mahkemesine gönderileceğinden, istinaf incelemesine açık bir karar için temyiz incelemesi istemek davacının menfaatini olumsuz etkilemez.

2019 yılı için konusu altı bin Türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz. Başvuru yapılsa bile kararı veren mahkemece yapılacak ilk inceleme neticesinde istem reddedilir. Ancak bu karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir.

İstinaf, temyizin şekil ve usullerine tabidir. Bunun anlamı dilekçenin şekli, muhtevası, yargılama masrafları, yürütmenin durdurulması istemli başvurular gibi konularda temyiz bahsinde geçerli olan kuralların uygulanacak olmasıdır. Örneğin yürütmenin durdurulması isteği bulunan istinaf dilekçeleri, karşı tarafa tebliğ edilmeden dosya ile birlikte, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmek üzere ilgili bölge idare mahkemesine gönderilir.

Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir.

Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmadığı takdirde istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verir. Bu halde bölge idare mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir karar verir.

Bölge idare mahkemesi, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurusunu haklı bulduğu, davaya görevsiz veya yetkisiz mahkeme yahut reddedilmiş veya yasaklanmış hakim tarafından bakılmış olması hallerinde, istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar vererek dosyayı ilgili mahkemeye gönderir. Bölge idare mahkemesinin bu fıkra uyarınca verdiği kararları kesindir.

Bölge idare mahkemesi, ister ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmadığı takdirde istinaf başvurusunun kabulüne; ister ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurusunu haklı bulduğu veya davaya görevsiz veya yetkisiz mahkeme yahut reddedilmiş veya yasaklanmış hakim tarafından bakılmış olması hallerinde istinaf başvurusunun kabulüne karar versin, asla mahkeme kararı hakkında bozma kararı vermez. Bu nedenle istinaf incelemesi istemlerinde bozma talep edilemez. Bunun bir sonucu olarak mahkeme, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı ısrar edemez.

Bölge idare mahkemelerinin 2019 yılı için konusu 144.000,00 TL’ye kadar değerlendirilebilen davalarda verdiği kararları ile VDDK’ya göre konusu itibariyle parasal değerleme yapılamayan davalarda verdiği kararları kesin olduğundan bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz.

Son olarak, ilk derece mahkemesinde istenmemişse bölge idare mahkemesi nezdinde idari işlem hakkında yürütmenin durdurulması talep edilebilir. Hatta uyuşmazlığın önemi belirgin olduğu acil durumlarda mahkeme kararının yürütmesinin durdurulmasını istemek de mümkündür. Vergi yargısında yürütmenin durdurulması hakkında detaylı bilgilere sitedeki diğer yazıları inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Örnek İstinaf Dilekçesi:

-yürütmenin durdurulması istemlidir-

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
Sunulmak Üzere
İSTANBUL 1. VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO: 2018/100

İSTİNAF İNCELEMESİ İSTEYEN: Emir Türkoğlu TC Kimlik NO:12345678910

VEKİLİ: Av. Adnan Doğan

ADRES: Yeniyol Mahallesi Çay Sk. No:10 D:2 Başakşehir İstanbul

KARŞI TARAF: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

VEKİLİ: Av. Fırat Ay

ADRES: Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih/İSTANBUL

DAVA KONUSU İDARİ İŞLEM: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 20.01.2018 tarih ve 126-5252 sayılı şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlem.

İSTEMİN KONUSU: İstanbul 1. Vergi Mahkemesi’nce, aşağıda ayrıntısını açıklayacağımız şikayet işleminin iptali istemiyle açtığımız davada verilen 20.04.2019 gün ve E: 2018/100 K:2019/200 sayılı davanın reddine dair karara karşı yaptığımız istinaf başvurumuzun kabulü ile söz konusu ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve dava konusu idari işlemin öncelikle yürütmesinin durdurularak iptaline ve ödenen tutarın iadesine karar verilmesi isteminden ibarettir.

MAHKEME KARARININ TEBLİĞ TARİHİ: 10.06.2019

AÇIKLAMALAR:

(Bu kısım tamamen sizin bilginize, maharetinize ve tecrübenize kalmıştır.)

SONUÇ VE İSTEM:

Açıklanan sebeplerle, İstanbul 1. Vergi Mahkemesi’nin 20.04.2019 gün ve E: 2018/100 K:2019/200 sayılı davanın reddine dair kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile söz konusu mahkeme kararının kaldırılmasına ve dava konusu idari işlemin öncelikle yürütmesinin durdurularak iptali ile ödenen tutarın iadesine ve yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini arz ederim.

Davacı Vekili

Vergi Yargılama Uzmanı

Hakkımda

Bir önceki yazımız olan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesinde Tapu Harcı Davası Çeşitleri başlıklı makalemizde Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi tapu harcı, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi tapu harcı iadesi ve düzeltme şikayet tapu harcı hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir