Vergi Mahkemesinde Yargılama Nasıl Yapılır?

Madde 1

1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabidir.

2. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır.

Yukarıda yer alan 1. fıkradan da anlaşılacağı üzere, vergi mahkemesinde açılacak olan davalara ilişkin yargılama usulü 2577 sayılı Kanun’a tabidir. Kanun; davacılar, davalılar, yargılama merci, kararı uygulayıcılar, ara karara muhatap olan üçüncü kişiler dahil olmak üzere vergi yargılaması ile etkileşim içerisinde bulunanlara dair çeşitli haklar ve yükümlülükler içermektedir. Bu nedenle spesifik olarak belirtmek gerekir ki, vergi idaresince hakları ihlal edilen mükelleflerin dava yoluna başvururken bu kanunda yer verilen düzenlemelere göre dava dilekçelerini tanzim etmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte öne geçen özel bir düzenleme yoksa, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde genel olarak Vergi Usul Kanunu’na; yargılama içerisindeki bazı (feragat, kabul, bilirkişi vs.) müesseselerin uygulanmasında ise özel olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göndermede bulunulduğu bilinmelidir.

İkinci fıkraya gelirsek, idari yargılamada ve dolayısıyla vergi yargılamasında yazılı muhakeme usulü benimsenmiştir. Bunun anlamı hakim veya mahkemece gerçekleştirilecek incelemenin tekemmül eden evrak üzerinde yapılıp tamamlanmasıdır. Ancak duruşma, keşif, mali müşavirin dinlenmesi gibi bazı özel durumlar yazılılık ilkesine istisna oluşturmaktadır. Bu nedenle idari muhakeme çoğunlukla yazılı esasa tabi olsa da, yargılamanın zaman zaman karma usul ile sonuçlandırıldığı görülmektedir. Ne ki, yazılı yargılamadan uzaklaşılması kanunda bu araca izin veren özel düzenleme bulunması ile mümkündür. Örneğin, vergileme aşamasında delil serbestisi mümkün olduğu halde, vergi mahkemesinde tarafların -olayla ilgisi tabi ve açık olsa bile -tanık dinletme imkanı bulunmamaktadır.

Vergi Yargılama Uzmanı

https://vergiyargilamahukuku.com/hakkinda/

Bir önceki yazımız olan Gümrük Vergisi Beyannamelerindeki İhtirazi Kaydın Etkisi başlıklı makalemizde gümrük avukatı, gümrük davaları ve gümrük davası hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir