Vergi Davası Nasıl Açılır? Vergi Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır? (Tüzel Kişi-Ödeme Emri Örneği)

(Tüzel Kişi-Ödeme Emri Örneği)*

*Vergi davalarının koşulları; işlemi tesis eden idari makama, idari işleme, muhataba göre değişiklik göstermektedir.

Gölbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 117 14 06 vergi kimlik numaralı, Sağ-Lam Mobilya Tic. Ltd. Şti. unvanlı, Nehir mah. Çiçek sok No:4 Gölbaşı Ankara adresinde mobilya ticareti ile uğraşan bir işletmesiniz. 2018 yılında, 2013 takvim yılına ilişkin KDV yönüyle şirketiniz hakkında vergi incelemesi yapıldı. Bunun ardından vergi dairesince 04.01.2019 tarihinde tarafınıza kapalı bir zarf tebliğ edildi. Zarfın içerisinde, 01.12.2018 tarihli ve 140820180000001 sayılı 2013/1, 2, 3, 4 dönemlerine ilişkin üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerini içeren bir adet ihbarname ile vergi inceleme raporu var. Mali müşavirinize danışarak salınan bu vergi ziyaı cezalı vergilerin tahakkuk zaman aşımına uğradığını öğrendiniz ve ödeme yapmadınız. Bu sefer de söz konusu kamu alacaklarının cebren tahsiline dair şirketiniz adına düzenlenmiş 11.04.2019 tarih ve 1165120190000001 sayılı bir ödeme emri 17.05.2019 tarihinde tebliğ edilmiş olsun. Bu ödeme emrine karşı dava açmak istiyorsunuz ne yapmalısınız?

Öncelikle ödeme emrine itiraz süresi tebliğden sonraki 15 gün olduğundan bu hususu dikkate almalısınız. Bununla birlikte ihbarname aşamasında dava açmadığınız için kural olarak tahakkuk aşamasına dair itirazlarınız değerlendirilemeyecektir. Bu noktada ileri sürülecek itirazlar, borcun kısmen ya da tamamen ödenmiş olması ile zaman aşımına uğramış bulunduğuna yönelik olmalıdır. Buradaki zaman aşımı hem tarh hem tahsil zaman aşımlarını kapsamaktadır.

Son olarak bu aşamada açılacak davanın konusu ihbarname konusu kamu alacakları değil, ödeme emrinin kendisidir.

ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI: Sağ-Lam Mobilya Tic. Ltd. Şti.

ADRES: Nehir mah. Çiçek sok No:4 Gölbaşı Ankara

KANUNU TEMSİLCİSİ: Şirket Müdürü Metin Sağlam TC Kimlik No:15263747255

ADRES: Ada mah. Nur sok No:7 D:7 Çankaya Ankara

DAVALI: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

ADRES: Kızılırmak Mahallesi, 06510 Çankaya/Ankara

DAVANIN KONUSU: 11.04.2019 tarih ve 1165120190000001 sayılı ödeme emri

DAVA KONUSU İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ: 17.05.2019

AÇIKLAMA ve YASAL MEVZUAT :

213 sayılı Kanun’un 113. maddesinde: Zaman aşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır. Zaman aşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade eder.” kuralına, 114/1. fıkrasında ise: “Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zaman aşımına uğrar.” kuralına yer verilmiştir.

Dava konusu ödeme emri muhtevi cezalı vergiler 2013 takvim yılına ait olduğundan en geç 31.12.2018 tarihinde tebliğ edilmesi gerekirdi. Oysa söz konusu ihbarnameler 04.01.2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu nedenle zaman aşımına uğrayan kamu alacaklarının cebren tahsil edilmesi amacıyla ödeme emri düzenlenmesi hukuka uygun değildir.

SONUÇ ve İSTEM: Açıklanan nedenlerle dava konusu ödeme emrinin iptaline, yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini arz ederim. 20/05/2019

Sağ-Lam Mobilya Tic. Ltd. Şti. adına Kanuni Temsilci

Metin Sağlam

imza

Ekler

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

  1. Dava dilekçesi, dava konusu ödeme emri ve ekleri davalı idare sayısından 1 fazla olması gerekmektedir. (en az iki nüsha)
  2. Dava dilekçelerinde gereksiz ayrıntıya girmeksizin istemin açık ve anlaşılır olması, davanın konusu ile sonuç kısmının aynı olması ve tüm dilekçe nüshalarının imzalı olması gerekmektedir.
  3. Dilekçeyi imzalayan şahısın tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösterir dava açma tarihi itibariyle güncel imza sirkülerinin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.
  4. Bu dava avukatla açılacaksa, baro pullu vekâletnamenin dilekçeye eklenmiş olması gerekmektedir.
  5. Dilekçelerde yürütmenin durdurulması veya duruşma talebi varsa, bu talebin dilekçenin görünür bir yerine ve belirgin olarak yazılması gerekmektedir.
  6. Veznede harç, posta pulu gideri, dosya ile ilgili istenen diğer tahsilatlar ve dosya gömleği bedeli ödenmelidir.

Vergi Yargılama Uzmanı

https://vergiyargilamahukuku.com/hakkinda/

Bir önceki yazımız olan Vergi Davası Nasıl Açılır? Vergi Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır? (Tüzel Kişi-İhbarname Örneği) başlıklı makalemizde vergi ceza ihbarnamesi, vergi cezası ve vergi dava dilekçesi nasıl yazılır hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir