Vergi Davası Nasıl Açılır? Vergi Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır? (Tüzel Kişi-İhbarname Örneği)

(Tüzel Kişi-İhbarname Örneği)*

*Vergi davalarının koşulları; işlemi tesis eden idari makama, idari işleme, muhataba göre değişiklik göstermektedir.

Gölbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 117 14 06 vergi kimlik numaralı, Sağ-Lam Mobilya Tic. Ltd. Şti. unvanlı, Nehir mah. Çiçek sok No:4 Gölbaşı Ankara adresinde mobilya ticareti ile uğraşan bir işletmesiniz. 2018 yılında, 2013 takvim yılına ilişkin KDV yönüyle şirketiniz hakkında vergi incelemesi yapıldı. Bunun ardından vergi dairesince 01.12.2018 tarihinde tarafınıza kapalı bir zarf tebliğ edildi. Zarfın içerisinde, 01.11.2018 tarihli ve 140620180000001 sayılı 2013/1, 2, 3, 4 dönemlerine ilişkin üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerini içeren bir adet ihbaname ve 01.11.2018 tarihli ve 140620180000002 sayılı 2013/7 dönemine ilişkin özel usulsüzlük cezasını ihtiva eden 1 adet ihbarname ile vergi inceleme raporu var. Salının vergi ziyaı cezalı vergilerin ve kesilen özel usulsüzlük cezasının haksız olduğunu düşünüp vergi mahkemesinde dava açmak istiyorsunuz. Ne yapmalısınız?

Öncelikle tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Vergi Mahkemesi’ne vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerine ve özel usulsüzlük cezasına karşı ayrı olmak üzere toplam 2 adet dava açmanız gerekmektedir. 1. dava dilekçesini aşağıdaki şekilde hazırlayalım.

ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI: Sağ-Lam Mobilya Tic. Ltd. Şti.

ADRES: Nehir mah. Çiçek sok No:4 Gölbaşı Ankara

KANUNU TEMSİLCİSİ: Şirket Müdürü Metin Sağlam TC Kimlik No:15263747255

ADRES: Ada mah. Nur sok No:7 D:7 Çankaya Ankara

DAVALI: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

ADRES: Kızılırmak Mahallesi, 06510 Çankaya/Ankara

DAVANIN KONUSU: 01.11.2018 tarihli ve 140620180000001 sayılı ihbarnameye konu 2013/1, 2, 3, 4 dönemlerine ilişkin üç kat vergi ziyaı cezalı KDV tarhiyatlarının iptali istemidir.

DAVA KONUSU İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ: 01.12.2018

AÇIKLAMA ve YASAL MEVZUAT:

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 34/1. fıkrasında, yurt içinden sağlanan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin, alış faturasında gösterilmek ve kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği düzenlemesine yer verilmiştir. Tüm indirimlerimlerimiz bu koşulları sağladığı halde, sahte fatura kullandığımızdan bahisle adımıza dava konusu cezalı tarhiyat yapılmıştır. Oysa ki tarafımıza tebliğ edilen ihbarnameye konu vergi ziyaı cezalı katma değer vergileri, ihtilaflı dönemlerdeki alışlarımız gerçek olduğundan hukuka aykırıdır. Fatura konusu malları aldığımız şirket hakkında düzenlenen vergi tekniği raporu tarafımıza tebliğ edilmediğinden savunma hakkımız kısıtlanmıştır.

Diğer taraftan inceleme elemanı tarafından alışlarımızın gerçek olup olmadığına yönelik envanter incelemesi de yapılmamıştır. Danıştay içtihatlarına göre eksik incelemeye dayalı vergi salınamaz.

Bu nedenlerle KDV indirimlerimizin reddedilmesi hukuka uygun değildir.

SONUÇ ve İSTEM: Dava konusu vergi tarhiyatları ile vergi ziyaı cezalarının iptaline, yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini arz ederim. 07/12/2018

Sağ-Lam Mobilya Tic. Ltd. Şti. adına Kanuni Temsilci

Metin Sağlam

imza

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

  1. Dava dilekçesi, dava konusu ihbarname ve ekleri davalı idare sayısından 1 fazla olması gerekmektedir. (en az iki nüsha)
  2. Dava dilekçelerinde gereksiz ayrıntıya girmeksizin istemin açık ve anlaşılır olması, davanın konusu ile sonuç kısmının aynı olması ve tüm dilekçe nüshalarının imzalı olması gerekmektedir.
  3. Dilekçeyi imzalayan şahısın tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösterir dava açma tarihi itibariyle güncel imza sirkülerinin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.
  4. Dilekçelerde duruşma talebi varsa, bu talebin dilekçenin görünür bir yerine ve belirgin olarak yazılması gerekmektedir.
  5. Veznede harç, posta pulu gideri, dosya ile ilgili istenen diğer tahsilatlar ve dosya gömleği bedeli ödenmelidir.

Vergi Yargılama Uzmanı

https://vergiyargilamahukuku.com/hakkinda/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir