Vergi Davasının Açılmış Sayıldığı Zaman

Madde 6-

1. Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına veya 4’ncü maddede yazılı yerlere verilen dilekçelerin harç ve posta ücretleri alındıktan sonra deftere derhal kayıtları yapılarak kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dava bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır.

2. Davacılara, kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kağıdı verilir.

3. 4’ncü maddede yazılı diğer yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlığına taahhütlü olarak gönderilir. Bu yerlerde harç pulları bulunmadığı takdirde bunlara karşılık alınan paraların miktarı ve alındı kağıdının tarih ve sayısı dilekçelere yazılır.

Dava dilekçesinin hitap makamınca görüldüğüne yönelik idari mahkemelerce dilekçenin arka tarafına, asliye hukuk hakimliklerince ise dilekçenin ön yüzüne paraf atılır. Bu aşamadan sonra dilekçe, hazırlayıcı yargılama işlemlerine geçilmesi için mahkeme kalemine havale edilerek peşin yargılama giderleri tahsil edilir ve deftere davanın kaydı yapılır. Dava deftere kaydın (esas kaydının) yapıldığı tarihte açılmış sayılır. Davacıya davanın açıldığını tevsik eden bir alındı kağıdı verilir. Dosyalanan dava dilekçesi ve ekleri ilk incelemeye hazır hale getirilir.

Vergi mahkemesinde dava açılırken, peşin yargılama giderleri olarak, Harçlar Kanunu’nun 3 sayılı tarifesinde belirtilen başvuru harcı ile dava vekaletle yürütülüyor ise vekalet harcının ve dava sırasında yapılacak tebligat masraflarının karşılanması amacıyla posta giderinin ödenmesi gerekir. Bu giderlerin ödenmemesi dilekçenin kabulüne engel olmamakla birlikte, tamamlanmaması yargılamanın ilerlemesine engel olur. Bunun tek istisnası ise adli yardımdan faydalanmaktır.

Yukarıda yer alan işlemlerin UYAP sistemi üzerinden gerçekleştirilmesinde ise, kayıt tarihi, sistem tarafından geçerli işlemin onaylandığı tarih olarak tespit edilir. İlk inceleme ve takip eden işlemler dava hangi yöntemle açılırsa açılsın aynıdır.

Maddenin üçüncü fıkrası mahkemenin görev alanına giren bir yükümlülük olduğundan bu konuya eğilmiyoruz. Yalnız bilinmeli ki, dilekçenin alındığı 4. maddedeki merciler tarafından dilekçenin görevli ve yetkili vergi mahkemesine geç intikal ettirilmesi ya da postada yapılan gecikmeler davacının hakkına halel getirmez.

Vergi Yargılama Uzmanı

https://vergiyargilamahukuku.com/hakkinda/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir