Genel

Bir Mali Müşavirin Sahte Fatura Düzenleme Suçuna İştirakinin (!) Hukuki Hikayesi

Bir ticaret şirketinin defter ve belgelerinin incelenmesi neticesinde 2015 ve 2016 yıllarında sahte fatura düzenlediğine yönelik hakkında vergi tekniği raporu tanzim edilmiştir. Müfettişlik raporunda şirketin sahte fatura düzenlemesiyle ilgili kanaatinin isabetli olup olmadığı bir yana, ortaklığın mali müşaviri hakkında sırf hesaplarını tuttuğu ve beyannamelerini düzenlediğinden bahisle söz konusu sahte fatura düzenleme suçuna iştirak etmekten işlem… Okumaya devam et Bir Mali Müşavirin Sahte Fatura Düzenleme Suçuna İştirakinin (!) Hukuki Hikayesi

Genel

Uzlaşma Görüşmelerine Katılmayan Mükellefin Vergi Davası Açma Hakkı

Vergi Usul Kanunu'nun Ek 7. maddesinin 1. fıkrasında: "Müddeti içinde uzlaşma talebinde bulunan mükellef veya ceza muhatabı uzlaşma talep ettiği vergi veya ceza için, ancak uzlaşma vaki olmadığı takdirde dava açma yoluna gidebilir. " kuralına, 4. fıkrasında ise: " Uzlaşmanın vaki olmaması halinde mükellef veya ceza muhatabı; tarh edilen vergiye veya kesilen cezaya, uzlaşmanın vaki… Okumaya devam et Uzlaşma Görüşmelerine Katılmayan Mükellefin Vergi Davası Açma Hakkı

Genel

Vergi Davası Açma Süresi ile Mali ve Adli Tatil İlişkisi

Mali Tatil Kuralları: Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar. Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve… Okumaya devam et Vergi Davası Açma Süresi ile Mali ve Adli Tatil İlişkisi

Genel

Resen Tarh Edilen Geçici Vergi İhbarnamelerindeki Kamu Alacaklarına Karşı Nasıl Dava Açılır?

Gelir Vergisi Kanunu'nun mük. 120. maddesine göre, "Yapılan incelemeler sonucunda, geçmiş dönemlere ait geçici verginin % 10'u aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu kısım için re'sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. Mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleşen geçici vergiler terkin edilir, ancak gecikme faizi ve ceza tahsil edilir. " Bu… Okumaya devam et Resen Tarh Edilen Geçici Vergi İhbarnamelerindeki Kamu Alacaklarına Karşı Nasıl Dava Açılır?

Genel

Limited Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergi Borcunun Ortaktan Tahsil Edilebilmesi İçin Öncelikle Kanuni Temsilcinin Takibinin Gerekmeyeceğine Yönelik İBK

Genel

Mali Müşavirlere, Mükellefin Sahte Fatura Düzenleme Eylemine İştirak Ettiği İddiasıyla Bir Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesildiğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Dava Dilekçesi Örneği

Vergi yargısına intikal eden uyuşmazlıkların başında sahte fatura düzenleme ya da kullanma eylemleri uyarınca salınan cezalı vergiler gelmektedir. Bunun yanında bu fiillere iştirak ettiğinden bahisle mali müşavirlere de bir kat vergi ziyaı cezaları kesilmekte ve vergi mahkemesinde dava konusu edildiği görülmektedir. Kesilen bir kat vergi ziyaı cezaları müteselsil sorumluluk uyarınca salınan cezalı vergilerle karıştırılmamalıdır. Çünkü… Okumaya devam et Mali Müşavirlere, Mükellefin Sahte Fatura Düzenleme Eylemine İştirak Ettiği İddiasıyla Bir Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesildiğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Dava Dilekçesi Örneği

Genel

Vergi Uzmanı ile Vergi Yargılama Uzmanı Arasındaki Fark

Vergilemeye hazırlık, vergileme, vergi denetimi ve vergi yargısı farklı uzmanlık alanlarıdır. Vergileme sürecindeki herhangi bir uzmanın vergi yargısı alanında faaliyet göstermesi neticesinde ciddi hak kayıpları doğabilir. Aşağıdaki örnekte, basit bir haciz işlemine karşı kurgulanması gereken davacı itirazlarında nasıl ciddi idari ve yargısal hatalar yapılarak mahkemenin işi çözmekten uzaklaştırıldığı ve davacının çıkmaza sokulduğu görülmektedir. Vergi yargısı… Okumaya devam et Vergi Uzmanı ile Vergi Yargılama Uzmanı Arasındaki Fark