Genel

Defter Ve Belgelerin Vergi Mahkemesi’ne İbrazı Gizleme Suçunu Ortadan Kaldırır Mı?

Defter ve belgelerin çeşitli sebeplerle ibraz edilmemesinin sonuçları hakkında uzun süredir Danıştay daireleri arasında görüş birliği bulunmamaktaydı. Hukuki güvenlik ilkesi ile açıklanamayacak bu belirsizlik, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun 2013/3, 2019/1 sayılı içtihadı ile giderilmeye çalışılmıştır. Bilindiği üzere Danıştay Kanunu’na göre, devam eden ve bundan sonraki yargılamalarda vergi mahkemeleri ile Danıştay daireleri aşağıdaki kararda belirtildiği şekilde… Okumaya devam et Defter Ve Belgelerin Vergi Mahkemesi’ne İbrazı Gizleme Suçunu Ortadan Kaldırır Mı?

Genel

Vergi Yargısı Açısından (GİB) Düzeltme Şikayet ile (Gümrük) Kaldırma ve Geri Verme Başvuruları

Düzeltme şikayet başvuruları GİB ve belediye vergi ve cezaları için geçerli, kaldırma ve geri verme ise ithalatta alınan KDV, ÖTV dahil gümrük vergi ve cezaları için geçerlidir. Bu nedenle ithalatta alınan KDV ve ÖTV için düzeltme ve şikayet başvurularının ardından açılacak dava incelenmeksizin reddedilecektir. Başka açıdan ise ithalatta alınan KDV veya ÖTV için resen düzeltme… Okumaya devam et Vergi Yargısı Açısından (GİB) Düzeltme Şikayet ile (Gümrük) Kaldırma ve Geri Verme Başvuruları

Genel

Güncel Bir Yargıtay Kararı: Dairede İnceleme Koşulları Yoksa, İbraz Etmeme Nedeniyle Defter Ve Belge Gizleme Suçu Oluşmaz

Kısa bir bilgilendirme yaparak anlatmaya ve nakletmeye başlayayım. Vergi Usul Kanunu'nun, 253. maddesinde defter tutmak mecburiyetinde olanların tuttukları defterlerle yasal vesikalarını, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecbur oldukları; 256. maddesinde vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter ve belgeleri yetkili… Okumaya devam et Güncel Bir Yargıtay Kararı: Dairede İnceleme Koşulları Yoksa, İbraz Etmeme Nedeniyle Defter Ve Belge Gizleme Suçu Oluşmaz

Genel

İhraç Nedeniyle İadesi Gereken Katma Değer Vergisinin Teminata Bağlanması Hukuka Uygun Mudur?

Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği'nde alış yapılan mükellefler hakkında bir kısım olumsuz tespitlerin bulunduğundan bahisle bu alışlar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV iadelerinin yerine getirilmesinin teminata bağlamasına yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler nedeniyle bir kısım iadeler hukuk güvenliğine aykırı olarak birkaç kat teminat verilmeden yerine getirilmemektedir. Bu uygulamanın yasal dayanağı olup olmadığını… Okumaya devam et İhraç Nedeniyle İadesi Gereken Katma Değer Vergisinin Teminata Bağlanması Hukuka Uygun Mudur?

Genel

Vergi mahkemesine sunulan esasa etkili itirazların, yargı yerince ve daha sonra üst mahkemece karar gerekçesinde değerlendirilmemesi, gerekçeli karar hakkı açısından adil yargılanmanın ihlali anlamına gelir. AYM, Başvuru Numarası : 2015/278, Karar Tarihi : 9/5/2019

Başvuru, vergi incelemesi sonucu vergi ziyaı cezalı banka ve sigortamuameleleri vergisi tarh edilmesinden dolayı açılan davada esasa etkili iddialarınınkarşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının; hukuka aykırı karar verilmesi nedeniylede hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.II. BAŞVURU SÜRECİBaşvuru 31/12/2014 tarihinde yapılmıştır.Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesindensonra Komisyona sunulmuştur.Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik… Okumaya devam et Vergi mahkemesine sunulan esasa etkili itirazların, yargı yerince ve daha sonra üst mahkemece karar gerekçesinde değerlendirilmemesi, gerekçeli karar hakkı açısından adil yargılanmanın ihlali anlamına gelir. AYM, Başvuru Numarası : 2015/278, Karar Tarihi : 9/5/2019

Genel

Sahte Fatura Kullanıcısı Mükellefin Salt Beyannamelerinin Verilmesi Sahte Fatura Kullanma Suçuna İştiraki Göstermeyeceğine İlişkin Güncel Yargıtay Kararı.

11. Ceza Dairesi         2016/12557 E.  ,  2019/3131 K. SUÇ : Sahte fatura kullanmaTebliğnamede katılan vekilinin de hükmü temyiz ettiği belirtilmiş ise de, katılan veya vekilinin temyizinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Adli sicil kaydına göre tekerrüre esas mahkumiyeti bulunan sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 58/6. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilmemesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma… Okumaya devam et Sahte Fatura Kullanıcısı Mükellefin Salt Beyannamelerinin Verilmesi Sahte Fatura Kullanma Suçuna İştiraki Göstermeyeceğine İlişkin Güncel Yargıtay Kararı.

Genel

Anayasa Mahkemesi'ne göre sahte fatura kullanma ceza yargılamasında delil yetersizliğinden beraat kararı verilmiş olması ile aynı gerekçe ile yapılan cezalı tarhiyatlara karşı vergi mahkemesinde açılan davada ret kararı verilmesi adil yargılanma hakkına halel getirmez. (BN: 2016/5849, KT: 25/9/2019)

Başvuru Numarası : 2016/5849Karar Tarihi : 25/9/2019I. BAŞVURUNUN KONUSU Başvuru; sahte fatura kullanma fiili sebebiyle yapılan vergi ziyaı cezalı tarhiyatakarşı açılan davada, aynı nedenle açılan kamu davasında verilen beraat hükmünün dikkate alınmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.II. BAŞVURU SÜRECİBaşvuru 18/3/2016 tarihinde yapılmıştır.Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesindensonra Komisyona… Okumaya devam et Anayasa Mahkemesi'ne göre sahte fatura kullanma ceza yargılamasında delil yetersizliğinden beraat kararı verilmiş olması ile aynı gerekçe ile yapılan cezalı tarhiyatlara karşı vergi mahkemesinde açılan davada ret kararı verilmesi adil yargılanma hakkına halel getirmez. (BN: 2016/5849, KT: 25/9/2019)