Genel

Usulsüz tebligatın zaman aşımını etkilemeyeceği yönünde DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRESİ’NİN güncel kararı.

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (DAVACI) : İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Avukatlık faaliyetiyle iştigal eden davacı adına, mesleki faaliyetinden kaynaklanan bir kısım vekalet ücreti için serbest meslek makbuzu düzenlemediği yönünde tespitleri içeren… Okumaya devam et Usulsüz tebligatın zaman aşımını etkilemeyeceği yönünde DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRESİ’NİN güncel kararı.

Genel

Maliyetlerin bir kısmının belgelendirilmediğinden bahisle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinin 1. bendi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için somut tespit olması gerektiği, varsayıma dayalı olarak özel usulsüzlük cezası kesilemeyeceği yolunda güncel Danıştay kararı.

D A N I Ş T A Y ÜÇÜNCÜ DAİRE 24.06.2019 gün Esas No: 2016/5210, Karar No : 2019/4505 sayılı karar. TEMYİZ EDEN (DAVALI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (DAVACI) : İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: İnşaat… Okumaya devam et Maliyetlerin bir kısmının belgelendirilmediğinden bahisle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinin 1. bendi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için somut tespit olması gerektiği, varsayıma dayalı olarak özel usulsüzlük cezası kesilemeyeceği yolunda güncel Danıştay kararı.

Genel

Danıştay’dan çarpıcı bir karar daha: Sahte fatura karşılığı yapıldığı iddia olunan ödemeler nedeniyle tevsik zorunluluğuna uyulmadığından bahisle özel usulsüzlük cezası kesilmesi ve alışların mahkeme kararıyla gerçek olduğunun ortaya konulması halinde, bu nedenle kesilen özel usulsüzlük cezasının hukuka uygun olmayacağı yönünde güncel VDDK kararı.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN E: 2019/29, K: 2019/480 sayılı kararı. TEMYİZ EDEN (DAVALI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (DAVACI) : VEKİLİ : İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı adına, 2007 takvim yılı hesap ve işlemlerinin… Okumaya devam et Danıştay’dan çarpıcı bir karar daha: Sahte fatura karşılığı yapıldığı iddia olunan ödemeler nedeniyle tevsik zorunluluğuna uyulmadığından bahisle özel usulsüzlük cezası kesilmesi ve alışların mahkeme kararıyla gerçek olduğunun ortaya konulması halinde, bu nedenle kesilen özel usulsüzlük cezasının hukuka uygun olmayacağı yönünde güncel VDDK kararı.

Genel

Çiftçilere yapılan anaç koyun ve keçi ile süt desteği ödemeleri doğrudan gelir desteği olduğundan, 193 sayılı Kanunun 94’üncü maddesinin 11/d bendi uyarınca %0 tevkifata tabi olduğu yönünde güncel Danıştay kararı.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No: 2018/1116, Karar No: 2019/371 sayılı kararı. TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … KARŞI TARAF (DAVACI) : … İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Dava, davacı birliğin, üyelerine anaç koyun ve keçi… Okumaya devam et Çiftçilere yapılan anaç koyun ve keçi ile süt desteği ödemeleri doğrudan gelir desteği olduğundan, 193 sayılı Kanunun 94’üncü maddesinin 11/d bendi uyarınca %0 tevkifata tabi olduğu yönünde güncel Danıştay kararı.

Genel

Limited şirketin kanuni temsilcisi ya da ortağı adına düzenlenen ödeme emirlerine karşı açılan davada, şirket nezdinde tahakkuk aşamasında meydana gelen hukuka aykırılıkların dikkate alınamayacağına dair güncel Danıştay kararı.

D A N I Ş T A Y VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No: 2018/1118, Karar No: 2019/478 sayılı kararı. TEMYİZ EDEN (DAVALI) : KARŞI TARAF (DAVACI) : VEKİLİ : İSTEMİN KONUSU : …. Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı… Okumaya devam et Limited şirketin kanuni temsilcisi ya da ortağı adına düzenlenen ödeme emirlerine karşı açılan davada, şirket nezdinde tahakkuk aşamasında meydana gelen hukuka aykırılıkların dikkate alınamayacağına dair güncel Danıştay kararı.

Genel

Vergi borçlusunun vefatından önce mal varlığı üzerinde yapılan tasarrufların iradi ya da kanuni muvazaa kapsamında değerlendirilmesi neticesinde hukuki işlemlerin iptali gündeme gelebilir. Bu nedenle vergi hukukunu bilmek yetmez, vergi icra hukuku bilgisi mal varlığının korunması açısından oldukça önemlidir.

D A N I Ş T A Y ÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No: 2013/6239, Karar No: 2017/1040 sayılı kararı. Kararın Düzeltilmesini İsteyen:… Karşı Taraf :… Vekili :… İstemin Özeti : Davacının vefat eden eşi …nın vadesinde ödenmeyen vergi borçları nedeniyle adına kayıtlı iki adet taşınmazın tapu kaydına ihtiyati haciz uygulanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada;… Okumaya devam et Vergi borçlusunun vefatından önce mal varlığı üzerinde yapılan tasarrufların iradi ya da kanuni muvazaa kapsamında değerlendirilmesi neticesinde hukuki işlemlerin iptali gündeme gelebilir. Bu nedenle vergi hukukunu bilmek yetmez, vergi icra hukuku bilgisi mal varlığının korunması açısından oldukça önemlidir.

Genel

Limited şirket ortağının, hissesini devrettiği tarihten sonraki dönemlere ilişkin vergi borçlarından sorumlu tutulamayacağı veya borcun zamanaşımına uğradığı yolundaki iddialarının, ödeme emrine karşı süresinde açılan davada incelenebileceği, ödeme emrine karşı düzeltme ve şikayet yolunun izlenmesine olanak bulunmadığı yönünde güncel Danıştay Kararı.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN Esas No: 2018/317, Karar No: 2019/242 SAYILI KARARI. TEMYİZ EDEN (DAVACI) : VEKİLLERİ : KARŞI TARAF (DAVALI) : VEKİLİ : İSTEMİN KONUSU : ….Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: … Limited Şirketine ait kamu borcunun tahsili… Okumaya devam et Limited şirket ortağının, hissesini devrettiği tarihten sonraki dönemlere ilişkin vergi borçlarından sorumlu tutulamayacağı veya borcun zamanaşımına uğradığı yolundaki iddialarının, ödeme emrine karşı süresinde açılan davada incelenebileceği, ödeme emrine karşı düzeltme ve şikayet yolunun izlenmesine olanak bulunmadığı yönünde güncel Danıştay Kararı.